Протокол № 1 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод «Акцент»

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Завод «Акцент»

м. Запоріжжя 23 квітня 2013 року

Місце проведення зборів: 69057, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 11

Дата та час проведення загальних зборів: 23.04.2013 року 10 годин 00 хвилин

Час відкриття загальних зборів 10 годин 00 хвилин

Час закриття загальних зборів 11 годин 45 хвилин

Відкриває загальні збори: генеральний директор Тімченко О. Н.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений на 23 квітня 2013 року.

Зареєстрований Статутний капітал ПАТ«Завод «Акцент» на дату проведення зборів складає,19 грн. (тринадцять тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень дев’ятнадцять копійок). Статутний капітал Товариства поділено на 1 один мільйон триста вісімдесят чотири тисячі дев’ятсот дев’ятнадцять) акцій (прості іменні) номінальною вартістю 0,01 гривень (одна копійка).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 1527 осіб.

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 7 осіб.

Кількість голосів учасників, зареєстрованих для участі у Зборах: 1 голосів, що складає 82,03% від загальної кількості акцій, прийнятих до обліку.

Збори визнані повноважними.

Голосування на Зборах акціонерів здійснюється: за принципом одна акція - один голос з використанням бюлетенів та кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів.

Головою зборів обрано Івахова Віталій Валерійович

Секретарем зборів обрано Ілюшину Євгенію Федорівну

Головою лічильної комісії обрано

Секретарем лічильної комісії обрано

Член лічильної комісії

Порядок денний:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної коміії зборів, затвердження регламенту зборів.

2. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.

3. Звіт Наглядової ради

4. Звіт Ревізійної комісії

5. Затвердження річного звіту Товариства

6. Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства

Генеральний директор Тімченко Олександра Никифоровича запропонував обрати Головою загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича, Секретарем загальних зборів Ілюшину Євгенію Федорівну. Головою лічильної комісії Ткаченко Володимира Володимировича, секретарем лічильної комісії Макаренко Наталію Федосіївну, членом лічильної комісії Опара Віталіна Миколаївна. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136180 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Обрати Головою загальних зборів Івахова Віталія Валерійовича, Секретарем загальних зборів Ілюшину Євгенію Федорівну. Головою лічильної комісії Ткаченко Володимира Володимировича, секретарем лічильної комісії Макаренко Наталі. Федосіївну, членом лічильної комісії Опара Віталіна Миколаївна.

По другому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Тімченко Олександра Никифоровича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.

Запропоновано:

Звіт Генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році затвердити.

Роботу Генерального директора у 2012 р. визнати задовільною. Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році затвердити. Роботу Генерального директора у 2012 р. визнати задовільною.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Звіт голови Наглядової Ради за 2012рік Івахова Віталія Валерійовича

Запропоновано:

Звіт Наглядової Ради за 2012 рік затвердити.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136180 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Звіт голови Ревізійної комісії Єфремова О. Л.

Запропоновано:

Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік затвердити.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136180 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

По пятому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Тімченко О. Н. про річні звіти

Запропоновано:

Річний звіт та баланс підприємства за 2012 рік затвердити

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 1136180 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Річний звіт та баланс підприємства за 2012 рік затвердити

По щостому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Тімченко О. Н. про та розподіл прибутків (покриття збитків)

У зв’язку з відсутністю прибутку відрахування до фонду дивідендів не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності в 2012 році не нараховувати та не сплачувати.

Постановили:

У зв’язку з відсутністю прибутку відрахування до фонду дивідендів не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності в 2012 році не нараховувати та не сплачувати.

.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Голосували:

"за" - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 1136180 голосів, що становить 100 % від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на Зборах.

Постановили:

Строк, порядок виплати та розмір дивідендів не визначати.

Голова зборів Івахов В. В.

Секретар зборів Ілюшина Є. Ф.

Генеральний директор ___________________ О. Н. Тімченко

М. П.Подпишитесь на рассылку:
Протоколы

Все документы по ссылкам ниже доступны в открытых источниках
Выписки из протоколов заседаний строительных организаций
Выписки из протоколов правлений некоммерческих партнерств
Выписки из протоколов саморегулируемых организаций
Выписки из протоколов
Протоколы «Нефтегазстрой»
Протоколы альянсов
Протоколы в отношении объектов недвижимости
Протоколы внеочередных собраний
Протоколы вскрытия конвертов
Протоколы закупочных комиссий
Протоколы заседаний конкурсных комиссий
Протоколы заседаний партнерств
Протоколы заседаний по выборам подрядных организаций
проектов
Протоколы заседаний президиумов партнерств
Протоколы заседаний президиумов советов
Протоколы заседаний проектов "Доступное жилье"
Протоколы заседаний советов
Протоколы заседаний технических советов
Протоколы заседаний
Протоколы застройки муниципальных поселений
Протоколы заявок на ремонт помещений
Протоколы комиссий на размещение заказов
Протоколы конкурсов на договора аренды
работы
Протоколы котировочных заявок
Протоколы на размещение заказов в области строительства
Протоколы на участие в закрытых аукционах
Протоколы на участие в открытых аукционах
Протоколы некоммерческих организаций
Протоколы некоммерческих партнерств
Протоколы общих собраний
Протоколы отраслевых комиссий
Протоколы оценок и сопоставления заявок
Протоколы оценок котировочных заявок
Протоколы по вскрытию конвертов
Протоколы по проектам генеральных планов
Протоколы проведения котировок цен
Протоколы проведения торгов
Протоколы проектов правил землепользования
Протоколы публичных слушаний
Протоколы рассмотрения заявок
Протоколы решений муниципалитетов
Протоколы саморегулируемых организаций
Протоколы собраний членов правлений
Протоколы совещаний городских округов
Протоколы совещаний по выработке антикризисных предложений
Протоколы союзов строителей
Протоколы строительных организаций
Протоколы участия в закрытых конкурсах
Протоколы участия в открытых конкурсах
Протоколы
Протоколы конкурсов на выполнение монтажных работ
Протоколы аукционов на капитальное строительство
Протоколы аукционов на капитальный ремонт
Протоколы аукционов на техническое переоснащение
Протоколы в отношении безработицы и безработных граждан
Протоколы в отношении многоквартирных домов
Протоколы в отношении субъектов предпринимательства
Протоколы в форме общественного слушания
Протоколы вступительных испытаний
Протоколы договоров страхования
Протоколы допросов
Протоколы заседаний в отношении земельных вопросов
Протоколы заседаний в отношении нормативно-правовых актов
безопасности движени
Протоколы заседаний комиссий по отбору многоквартирных домов
Протоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировок
Протоколы заседаний комиссий по студенческим вопросам
Протоколы заседаний обществ архитекторов
Протоколы заседаний по законопроектной деятельности
Протоколы заседаний проектных обществ
Протоколы заседаний сельских поселений
Протоколы заявок на выполнение предварительных работ по ремонту
Протоколы заявок на поставку костюмов
Протоколы конкурсов на поставку строительных материалов
инвестиционных договоров
недвижимости
Протоколы межведомственных комиссий
Протоколы мероприятий в целях поддержки субъектов
Протоколы мероприятий по реализации соглашений
Протоколы о реализации культурного сотрудничества
научно-технического сотрудничества
Протоколы о реализации торгово-экономического сотрудничества
Протоколы общественных обсуждений
Протоколы оценки заявок на участие в тендерах
Протоколы проведения олимпиад
Протоколы проведения слушаний по межеваниям территорий
Протоколы проведения слушаний по проектам планировки
Протоколы публичных слушаний по документациям
Протоколы слушаний бюджетных организаций
Протоколы слушаний министерств и ведомств
Протоколы слушаний о выполнении областных бюджетов
Протоколы собраний по вопросам кредитования
Протоколы собраний учредителей предприятий
Протоколы совещаний в отношении строящегося жилья
Протоколы совещаний об ипотечном кредитовании
Протоколы совещаний Росреестра
Протоколы совещаний участников долевого строительства
Протоколы утвержденных программ

Временные срезы

Протоколы по годам

Протоколы за 2000 год
Протоколы за 2001 год
Протоколы за 2002 год
Протоколы за 2003 год
Протоколы за 2004 год
Протоколы за 2005 год
Протоколы за 2006 год
Протоколы за 2007 год
Протоколы за 2008 год
Протоколы за 2009 год
Протоколы за 2010 год
Протоколы за 2011 год
Протоколы за 2012 год
Протоколы за 2013 год
Протоколы за 2014 год

Протоколы по месяцам

Протоколы за январь-месяц
Протоколы за февраль-месяц
Протоколы за март-месяц
Протоколы за апрель-месяц
Протоколы за май-месяц
Протоколы за июнь-месяц
Протоколы за июль-месяц
Протоколы за август-месяц
Протоколы за сентябрь-месяц
Протоколы за октябрь-месяц
Протоколы за ноябрь-месяц
Протоколы за декабрь-месяц

Смотрите также

Отчетность

Нефтегазовые предприятия, отчеты и статистика
Ежегодные отчеты
Ежеквартальные отчеты
Ежемесячные отчеты
Отчеты о прессе (в СМИ)
Отчеты по практике
Программы развития
Публичные слушания
Рабочие программы
Распорядки
Торги
Целевые программы

Финансы

Аудит
Закупочная документация
Закупочные интервенции
Клиринг
Конкурсная документация
Программы
Протоколы заседаний
Протоколы котировочных заявок
Учет

Прочие документы

Анкета, Бюллетени, Внимание, Дизайн, Заключения, Извещения, Обращения, Письмо, Положения, Постановления, Предисловия, Предписания, Предприятия, Приказы, Проекты постановлений

Бизнес и право:
Банковское правоГосударственная аккредитацияКорпоративные финансыНалоговое правоНалоговый кодексУставы закрытых акционерных обществУставы кредитных обществУставы обществ с ограниченной ответственностьюУставы открытых акционерных обществФинансовое правоХозяйственное право

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентстваНе видите текст? Отключите Adblock
Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.