Регистрация
Ссылка на сайт:
КАТАЛОГ
Скачать файлы:

КАТАЛОГ

 

 

Категорії

 

 

 

Автор

 

Назва

 

Формат

 

Посилання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне

управління

Оболенський О. Ю.

Державна служба: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 344 с.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/1214/76/

 

Багмет М., Апанасевич В.

 

Регіональні аспекти удосконалення системи управління персоналом на державній службі //Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.- 2011

 

PDF

 

http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/26860/20-Bagmet.pdf?sequence=1

 

Цуруль О. А.

Менеджмент у державних організаціях: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 142 с.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/98/42/1/0/

 

Паригіна К. В.

Вплив сучасних тенденцій організаційних комунікацій на державне управління //Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток".-2011

DOC

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=320

 

 

Електронне урядування в інформаційному суспільстві: монографія / П.С. Клімушинм, А.О. Серенок. — Х. : Вид-во НАДУ "Магістр", 2010. – 312 с.

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/books/2010/10kpseu.pdf

 

Жданова І. С.

Адаптація законодавства України про державну службу до вимог Європейського Союзу: стан, проблеми, перспективи // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток".-2011

DOC

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=274

 

 

Політична відповідальність державно-управлінської еліти як чинник підвищення ефективності державного управління : наук.-метод. розробка / авт. кол. : Е.А.Афонін, О.Л. Валевський, В.В. Голубь та ін. — К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 44 с.

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/books/2011/11aeapv.pdf

 

Кобля М.М.

Цінності державного управління

DOC

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2005-1/txts/KOBLYA.htm

 

Зайцев С.О.

Типологія стилів керівництва в органах державного управління

DOC

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2005-1/txts/Zaitsev.htm

 

Карамишев Д.В.

Розгляд мотивації як ключової функції управління в соціально орієнтованому суспільстві

 

DOC

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2005-1/txts/Karamyshev.htm

 

Савченко Б.Г., Кравченко М.В.

Шляхи підвищення ефективності діяльності державних службовців (соціологічний аналіз)

DOC

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2005-1/txts/SAVCHENKO.htm

 

Сурмін Ю.П.

 

Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку

 

DOC

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-1/txts/06sypdsv.htm

 

Сіцінська М.В.

Особливості вдосконалення управління державною службою в умовах розвитку демократичного суспільства

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2009-1/doc_pdf/Sicinska_MV.pdf

 

Коцюба В.В.

Реформування державної служби України в умовах адаптації до євроінтеграції //Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля.-2012

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_17/Kocuba.pdf

 

Сімеоніді І.А.

Формування іміджу державної служби

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/2010_1/2_136-146.pdf

 

Кравченко Т.А.

Формування державної кадрової політики у сфері державного управління: концептуальні засади та особливості

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2011_2/files/DU211_23.pdf

 

Кравцова Т.М., Калініченко Г.В.

Дослідження видів функцій державного управління та їх значення у процесі державно-управлінської діяльності //Форум права.-2011.-№1.-с.522-527

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11ktmdud.pdf

 

Глущенко Я.Б.

Державна служба, її види та шляхи подальшого удосконалення // Форум права.-2011.-№3.-с152-156

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11gjbspu.pdf

 

Коліснічено Н.М.

Європейська державна служба між традицією та реформуванням

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2007-1/doc/3/02.pdf

 

Пархоменко-Куцевіл О.

Закордонний досвід організації та функціонування системи управління персоналом державної служби //НАДУ.-2010

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_2/10poipds.pdf

 

Бутирська Т. О

Державне будівництво як основа діяльності державної служби //Івано-Франківський нац.університет нафти і газу.-2011

 

DOC

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_du/2011_1/But_ska.htm

 

Сурай І.Г.

 

Професіоналізм та професійно-посадовий розвиток персоналу державної служби як складові державної кадрової політики

 

DOC

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-2/txts/07sigdkp.htm

 

Волкова Ю. А., Безкревна А. В., Пінчук С. Ю.

Комунікативна  політика в системі державного управління

DOC

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=409

 

Римар Н. П.

Управлінське спілкування  як основна комунікативна складова в управлінських відносинах

DOC

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=410

 

Сидорова К. Г.

Особливості формування психологічної культури державних службовців  

DOC

http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=412

 

 

Державне управління в Україні.

DOC

http://www.pravoznavec.com.ua/books/249/13/

 

Етика та естетика

Левчук Л. Т.

Естетика: підручник / Л. Т. Левчук, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Панченко; за заг, ред. Л. Т. Левчук.— К.:Вища шк., 1997.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/1430/76/

 

Гриценко Т.Б

Етика ділового спілкування:

навчальний посібник.-К. : Центр учбової літератури, 2007.- 344 c.

 

DOC

http://www.info-library.com.ua/books-book-132.html

 

Петрушенко В.Л. та ін.

Етика та естетика: навчальний посібник.- Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 180 c.

DOC

http://www.info-library.com.ua/books-book-126.html

 

Шеломенцев В.М.

Етикет і сучасна культура спілкування:

навчальний посібник.- Київ: Лібра, 2003.- 416 c.

DOC

http://www.info-library.com.ua/books-book-170.html

 

Півнюк В.

Комунікативний антиетикет в українському суспільстві

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/api/2010_24/29.pdf

 

Мовчан В. С

Етика: навчальний посібник .- К.: Знання, 2007.- 483 c.

 

DOC

http://www.info-library.com.ua/books-book-169.html

 

Хожило І.І.

Етикет у публічному адмініструванні: сутність, стан та особливості формування

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009_2/09hiisof.pdf

 

Сергєєва Л.М.

Службовий етикет та імідж як складові культури управління державного службовця

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2008-1/doc/3/08.pdf

 

Економіка

та

фінанси

Болюх М. А., Бурчевський В.З.

Економічний аналіз: навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/117/39/

 

Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О.

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: навч. посібник. — К: КНЕУ, 1998. — 208 с

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/107/54/

 

Завіновська Г. Т.

Економіка праці: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/128/39/

 

Макар О.П.

Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання // Науковий вісник НЛТУ України.-2012.-Вип. 2.-с.284

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_1/284_Mak.pdf

 

Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б.

Міжнародні економічні відносини:

навчальний посібник .- К.: Знання, 2008.- 406 c.

DOC

http://www.info-library.com.ua/books-book-110.html

 

Мозговий О.М.

Фондовий ринок: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.— 316 с.

 

http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,117/

 

Менеджмент

Красношапка В.В.

 

 

Управління людськими ресурсами.Курс лекц для спеціальності "Адміністративний менеджмент"

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/113/42/

 

 

 

Мотивация персонала в современной организации: учебное пособие / под общ. ред. С. Ю. Трапицына. – СПб.: ООО «Книжный Дом», 2007. – 240 с.

PDF

http://www.aup.ru/books/m1337/

 

Кошевой О.С.

 

Разработка управленческих решений: учебное пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. - 64 с.

 

PDF

http://www.aup.ru/books/m1047/

 

Осовська Г.В

Основи менеджменту: підручник.-К.:”Кондор”,2006.-664с.

DOC

http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,79/

 

Храмов В. О., Бовтрук А. П.

Основи управління персоналом: навч.-метод. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 112 с.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/1089/42

 

Назаришин Р.О.

Концепція взаємної мотивації праці персоналу //Чернівецька філія Міжрегіональної Академії управління персоналом.-2010

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_3/NV-2011-V3_48.pdf

 

Гусак О.П.

Кризовий менеджмент як напрям зв”язків із громадськістю

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/is/2012_15/Gusak.pdf

 

Масюра О.М.

Про ефективність використання особистого часу ( до питання тайм-менеджменту)

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/APE/2010_2/APE-2010-02/196-200.pdf

 

Питер Ф. Друкер.

Эффективный управляющий

DOC

http://ek-lit.narod.ru/drucsod.htm

 

Фредерик Уинслоу Тейлор

Принципы научного менеджмента

DOC

http://ek-lit.narod.ru/tailsod.htm

 

Самсонова М. В., Ефимов В. В.
 

 

Технология и методы коллективного решения проблем. - Ульяновск: УлГТУ, 2003.

 

PDF

http://www.aup.ru/books/m600/

 

 

Управление персоналом: учебник для вузов /под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. —560 с.

 

DOC

http://www.finbook.biz/description.html?prm=168

 

Питер Ф. Друкер.

Эффективный управляющий

DOC

http://ek-lit.narod.ru/drucsod.htm

 

Александр Крымов
 

Вы - управляющий персоналом

PDF

http://books.pchelov.com/about/viupravlpers.html

 

Алексей Каптерев

 

Книга о тактике: интуиция и принятие решений

 

PDF

http://books.pchelov.com/about/knotaktike.html

 

Барри Пирсон
Нил Томас

 

Магистр делового администрирования. Краткий курс

 

PDF

http://books.pchelov.com/about/magistrdeladm.html

 

Брайан Трейси и Франк М. Шеелен

 

Личность лидера

 

PDF

http://books.pchelov.com/about/lichnostlidera.html

 

Джули-Энн Амос

 

Проведение рабочих совещаний

 

ХТМ

http://books.pchelov.com/about/provrabsoveshaniy.html

 

Дэвид Макклелланд

 

Мотивация человека

 

PDF

http://books.pchelov.com/about/motivchel.html

 

Єрохін А.Л.

Модель управління часом на основі матриці Кові

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_1/PB-1/PB-1_47.pdf

 

Исаенко Д.

Тайм менеджмент: как расставлять приоритеты

 

DOC

http://www.isaenkodmitry.com/tajm-menedzhment/tajm-menedzhment-kak-rasstavlyat-prioritety.htm

 

Мельник П.В., Філоненко М.М., Гацька Л.П.

Менеджмент.- Ірпінь: Академія ДПС України

DOC

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/719/

 

Стивен Кови

Сдвиг управленческой парадигмы.- Москва: Издательство "Альпина Паблишер",2011.

DOC

http://www.management.com.ua/cm/cm096.html

 

Лукашевич Н. П.

 

 

Теория и практика самоменеджмента: учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — К.: МАУП, 2002. — 360 с.: ил.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/1397/42/

 

Щёкин Г. В.

Теория и практика управления персоналом: учеб.-метод. Т33 пособ. / авт.-сост. Г. В. Щёкин. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 280 с.: ил.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/1151/42/

 

Алан Лакейн

Искусство успевать

DOC

http://chtivo.biz/dopolnitelnaja-literatura/363-alan_lakein._iskusstvo_uspevat_.html

 

 

Управление персоналом: учебник для вузов /под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. —560 с.

DOC

http://chtivo.biz/uchebniki/348-upravleniepersonalom.html

 

Стивен Кови

Лидерство, основанное на принципах

DOC

http://www.management.com.ua/books/view-books.php?id=531

 

Скібіцька Л.І.

Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 416 с.

DOC

http://zaochka.net/catalog_p_5_p_.html

 

Кернов А. В.

Психология менеджмента: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений.- Москва, 1999

DOC

http://www.many-books.org/read/9044

 

Сладкевич В. П., Чернявский А. Д.

Современный менеджмент
(в схемах).Опорный конспект  лекций.-
Киев, 2000

DOC

http://www.many-books.org/read/9040

 

Туленков Н. В.

Введение в теорию и практику
менеджмента: учебное пособие.- Киев, 1998

DOC

http://www.many-books.org/read/9036

 

Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В.

 

Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: навчальний посібник.- Ірпінь: Академія ДПС України,2001.-229с.

 

DOC

http://ellib.org.ua/books/management/upr_dps/index.html

 

Лукьянченко Н.Д.

 

Социально-психологические основы управления

 

DOC

http://ellib.org.ua/books/management/spou/index.html

 

Податки

Гринчук Ю.С., Гринчук В.Ю.

Податковий менеджмент в системі управління підприємством // Облік і фінанси АПК. Фінанси та оподаткування. - 2011. - №3. - С.125-128.

PDF

http://lukyanenko.at.ua/_ld/4/421_______.pdf

 

Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима  А.Я.,Карпова . В. В.

Податковий менеджмент:

навчальний посібник / Київ: Знання , 2008.- 525 c.

DOC

http://www.info-library.com.ua/books-book-179.html

 

 

Методологічні засади оподаткування доходів фізичних осіб у контексті впровадження Податкового кодексу України

 

DOC

http://gufer.net/podatkova/1167-metodologchn-zasadi-opodatkuvannya-dohodv-fzichnih-osb-u-kontekst-vprovadzhennya-podatkovogo-kodeksu-ukrayini.html

 

 

Досвід зарубіжних країн по оподаткуванню фізичних осіб

 

DOC

http://gufer.net/podatkova/1165-dosvd-zarubzhnih-krayin-po-opodatkuvannyu-fzichnih-osb.html

 

Петик М.І.,Токар Н.Є.

Оцінка фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_4/267_Pet.pdf

 

Благун І.Г.

Критерії оптимального оподаткування у посткризовій економічній системі

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_18/130_Bla.pdf

 

Перерва М.Г.

Особливості оподаткування прибутку та доданої вартості підприємств в Україні //Економічний форум.-№1.-2012р.

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2012_1/50.pdf

 

Макаренко А.П.

Раціональне оподаткування та його принципи в ринковій економіці

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_t1/329.pdf

 

Мельникова Л.О.

Особливості гармонізації оподаткування прибутку із рівнем рентабельності підприємств в Україні

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2/Mel%27nykova.pdf

 

Червінська О.С.,Кавна Г.С.,Копан Ю.І.

Вибір оптимальної системи оподаткування для малих підприємств

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_10/265_CZer.pdf

 

Томнюк Т.Л.

Ухилення від оподаткування: сутність, методи реалізації та економічні наслідки

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_3/279.pdf

 

Воронкова О.М.

Посилення протидії ухиленню від оподаткування в системі податкового адміністрування

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2011_2/pdf/11vomota.pdf

 

Радишевська О.Р.

Спрощені системи оподаткування фізичних  осіб-підприємців( за законодавством Республіки Польща)

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/misb/2011_3-4/Radyshevska.pdf

 

Будько О.

Узгодження результатів діяльності з метою оподаткування та фінансових результатів згідно з бухгалтерським обліком

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_8_2/pdf/budko.pdf

 

Боровик П.М.,Ладиженська В.О.

Проблеми акцизного оподаткування в Україні

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evd/2011_3/19.pdf

 

Бондарук Т.Г.

Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні

PDF

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2011_1/pdf/11btgaiu.pdf

 

Психологія

Дeйл Kapнeги

 

Kак приобретать друзей  и оказывать влияние на людей

DOC

http://lib.com.ua/books/3/883n1.html

 

Дейл Карнеги

 

Как вырабатывть уверенность в себе                  и влиять на людей, выступая публично

DOC

http://lib.com.ua/books/3/885n1.html

 

Зигмунд Фрейд

Психология масс и анализ человеческого "Я"

 

DOC

http://lib.com.ua/books/3/893n1.html

 

Кэт и Билл Кволс.

Пойми себя и других

 

DOC

http://lib.com.ua/books/3/479n1.html

 

Філоненко М.

Психологія спілкування: навчальний посібник .- К. : Центр учбової літератури, 2008.- 224 c.

DOC

http://www.info-library.com.ua/books-book-163.html

 

Андрей Курпатов

 

27 верных способов получить то, что хочется

 

DOC

http://books.pchelov.com/about/27-vernih-sposobov.html

 

Гленн Вилсон Крис Макклафлин

 

Язык Жестов - Путь к успеху

 

PDF

http://books.pchelov.com/about/yazikzhestovgv.html

 

Джей Льюис

 

Управление командой

 

DOC

http://books.pchelov.com/about/uprkomandoydl.html

 

О. В. Винославська

 

Психологія: навчальний посібник.-

Київ:ІНКОС,2005.-235 с.

 

DOC

http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/zmist.htm

 

Риторика

Гриценко Т.Б.

Риторика : навчальний посібник − К.: НАУ, 2006. –123 с.

DOC

http://studentbooks.com.ua/content/view/136/46/

 

Карстен Бредемайер

Искусство словесной атаки: практическое руководствою.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-80 с.

DOC

http://www.evartist.narod.ru/text16/086.htm

 

Хайнц Леммерман

Уроки риторики и дебатов

DOC

http://evartist.narod.ru/text10/68.htm

 

Рождественский Ю. В.

Принципы современной риторики.- М.: Флинта: Наука, 2003.

DOC

http://evartist.narod.ru/text7/29.htm

 

Українське ділове мовлення

 

Сучасна українська мова:електронний підручник

DOC

http://www.mova.info/Pidruchn.aspx

 

 

Сам собі редактор. Порадник з української мови

DOC

http://dict.linux.org.ua//other/SSR/index.html

 

Синявський О.

 

Норми української літературної мови

 

 

DOC

http://uk.wikibooks.org/wiki/

 

Карлова В.В.

Державна мова як засіб формування національної свідомості

українського суспільства

 

DOC

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2007-1/txts/07kvvsus.htm

 

 

Українська мова

DOC

http://ukrainskamova.at.ua/

 

 

 

 Пожаловаться

Материал из рубрики: По работе
5
рейтинг рассчитывается на оценке от 1 до 5

Мои другие материалы