Исследование проблемы угона в стрелочных переводах на высокогрузонапряженных линиях – Часть 6

Статистика      Постоянная ссылка | Все категории

4.

5. Бижигитова Р. Н., Баймаханов А. Е. Распознавания на дефектограмме стрелочного перевода проекта 2750. // Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2009 г, №1 (20) , с.84-86, г Алматы, КУПС.

6. Бижигитова Р. Н., Баймаханов А. Е. Вопросы текущего содержания болтовых соединений стрелочных переводов. // Materialy V Miedzynarodowi naukowi-praktyczej konferencji «STRATEGICZNE PYTANIA SWIATOWEJ NAUKI -2009», 07 – 15 Iutego 2009, Volume 11. Techniezne nauki, Fizyczna kultura i sport, Przemysl. Nauka I studia – 2009. Материалы международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы мировой науки» с.42-44

7. Бижигитова Р. Н.,, Шайкулова А. А., Баймаханов А. Е. Монтажные напряжения в шейке рельсов типа Р50. // Материалы международной научно-практической конференции «Инновационные процессы в развитии транспортно-коммуникационого комплекса», посвященной 70–летнему юбилею 50-летию научно-педагогической деятельности академика Международной академии транспорта, профессора Карабасова И. С., С.78–81, г Алматы, 2009г.

8. Бижигитова Р. Н., Баймаханов А. Е. Изменение натяжения болтовых соединений в процессе длительной эксплуатации в стрелочных переводах. // Materialy V Miedzynarodowi naukowi-praktyczej konferencji «STRATEGICZNE PYTANIA SWIATOWEJ NAUKI -2009», 07 – 15 Iutego 2009, Volume 11. Techniezne nauki, Fizyczna kultura i sport, Przemysl. Nauka I studia – 2009. Материалы международной научно-практической конференции «Стратегические вопросы мировой науки» с.45-47

9. Баймаханов А. Е. Угоняющие силы при упруго-фрикционном взаимодействии рельсовой нити соединительной части стрелочного перевода и основания. // Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2009 г, №4 (23) , с.50-53, г Алматы, КУПС.

10. Баймаханов А. Е. Исследований угоняющих сил в рельсовых нитях соединительной части стрелочных переводов. // Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2009 г, №4 (23) , с.68-72, г Алматы, КУПС.

11. Баймаханов А. Е., Тулендиев Т. Т. Оптимальная длина переднего вылета рамного рельса в стрелочных переводах для условий высокогрузонапряженных линий. // Журнал «Промышленный транспорт Казахстана», 2009 г, №4 (23) , с.30-32, г Алматы, КУПС.

Баймаханов Абилкасим Елеусизович

Жоғары жүк қарбаласты желілердегі бағыттамалық бұрмалардың ығысу мәселелерін зерттеу

05.22.06-Темір жол, темір жолды іздену және жобалау» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне іздену диссертациясының автореферат

ТҮЙІНІ

«Қазақстан-2030» даму стратегиясындағы маңызды артықшылықтарының бірі ретінде, әсіресе, көлікті дамытуда, инфрақұрылымды жетілдіру болып анықталған. Республикада жетекші көлік болып есептелетін темір жол үшін – бұл, жолаушылар жүрісінің жылдамдығын едәуір арттыру жолымен қол жеткізуге болатын тасымалдауда, тұрғындардың қажеттілігін заманға лайық және сапалы қанағаттандыру. Сондықтан, қолданыстағы барлық темір жол техникалық құралдарын жаңашаландыру және күшейту, олардың жұмыс қабілеттілігі мен төзімділігін арттырумен қатар, жаңа құрылымдарды жасау қажет.

Жол саласындағы ең жауапты құрылымдардың бірі бағыттамалық бұрмалар. «ҚТЖ» ҰК» ААҚ жолдар желісінде, 213 мың. бағыттамалық бұрмалар, оның ішінде, 64 мың. астамы басты жолдарда қолданылады.

Бағыттамалық бұрмалар, темір жолдың көп бөлікті және күрделі құрылымдарының бірі болып табылады. Бағыттамалық бұрмалардың жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігі темір жол пайдалану жұмыстарына едәуір әсерін тигізеді.

Қарапайым бағыттамалық бұрмалардың қазіргі замануи құрылғылары, өзінің кейбір сипаттамалары бойынша, жоғары жүк қарбаласты желілерде пайдалану жағдайларын қанағаттандырмайды және кемшіліктері болады.

Жоғары да айтылғандардан шығатыны, бағыттамалық бұрмаларды жетілдіру мәселелерін кешенді қарастыру қажет, әсіресе, жоғары жүк қарбаласты желілерде.

Жұмыс, Қазақстан Республикасы темір жол көлігін дамытудың 22.00.00 – «Қазақстан темір жолдарында ресурсты сақтау технологиясын жасау және енгізу», «Қазақстанның әлемнің бәсекелесуге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» бағдарламаларымен байланысты және жолдың жоғарғы құрылысы элементтер жұмысының тиімділігі мен төзімділігін арттыруға бағытталған кешенді шаралардың бөлігі болып табылады

Жұмыстың мақсаты ығысу күшінің әсерінен тұрақтандыруды қамтамасыз ету жоспарында жоғары жүк қарбаласты желілер үшін қарапайым бағыттамалық бұрмалардың элементтерін әрі қарай жетілдіру бойынша шараларды әзірлеу.

Қойылған бұл мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалды:

- қазіргі бағыттамалық бұрмалардың құрылымы мен жұмыс сипаты; конструкции и характер работы современных стрелочных переводов;

- темір бетон және ағаш сырығына салынған, Р65 типті, 1/11 маркалы бағыттамалық бұрмалардың рельстік тіндерінің серпімді бойлық ауысуын; упругие продольные перемещения рельсовых нитей стрелочных переводов типа Р65, марки 1/11, уложенных как на железобетонных, так и на деревянных брусьях;

- Р65 типті, І/ІІ маркалы бағыттамалық бұрмалардың жалғағыш бөлігінің шегінде, ағаш сырықтардағы ығысуға қарсы күштердің қысымы анықталған.

Зерттеу әдістері әдеби деректердің жан-жақты толық сараптамасын қосқан, теориялық-есептік зерттеулерде, іргелі және қолданбалы ғылымның қағидаларының теориялық механика мен машина бөлігі, тербеліс теориясы, физикалық модельдеу теориясы және т. б. қолданылған. Эксперименталды және зертханалық-стендті деректерді өңдеу үшін желілік бағдарламалау, математикалық статистика әдістері мен ЭЕМ есептері пайдаланылған.

Ғылыми жаңалығы келесідей қорытындылады:

- бағыттамалық бұрмалардың жалғағыш бөлігінің рельстік тінінің серпімді бойлық ауысуын анықтау әдістемесі жасалған;

- темір бетон және ағаш сырықтардағы, Р65 типті, 1/11 маркалы бағыттамалық бұрмалардың жалғағыш бөліктерінің шегінде рельстік негіздеменің бойлық серпімділік модульдерінің мәндері алынған;

- жоғары жүк қарбаласты желілерде бағыттамалық бұрмалар шегінде ығысуға қарсы күрес ұсынылған.

Қорғауға келесідей ғылыми қағидалар шығарылған:

- бағыттамалық бұрмалардың рельстік тінінде серпімді бойлық ауысу шамасы мен сырықтағы ығысуға қарсы қысым күшін өлшеу әдісі

- қызмет мерзімін мен бұрма элементтерінің сенімділігін жоғарылатуға; ағымды күтіп-ұстауға жұмсалатын шығындарды қысқартуға; салу және ауыстыру технологиясын жақсарту; тура және бойлық жанама бағыттар бойынша қозғалыс жылдамдығын арттыруға мүмкіндік беретін кешенді шаралары қосылған, қарапайым бағыттамалық бұрмалар құрылымын жетілдіру бойынша әзірлемелер.

Жоғары жүк қарбаласты желілерде бағыттамалық бұрмалар шегінде ығысуға қарсы күрес бойынша нақты ұсыныстар ұсынылған.

Жұмыстың практикалық құндылығы, бағыттамалық бұрмалардың рельстік тінінде серпімді бойлық ауысуын және темір бетон және ағаш сырығындағы, Р65 типті, 1/11 маркалы бағыттамалық бұрмалардың жалғағыш бөлігі шегіндегі рельстік негіздемесінің бойлық серпімділік модуль шамасын және сонымен бірге, жоғары жүк қарбаласты желілерде бағыттамалық бұрмалар шегінде ығысуға қарсы күреспен бағыттамалық бұрмалардың рельстік тінінде серпімді бойлық ауысу шамасы мен сырықтағы ығысуға қарсы қысым күшін анықтаумен қорытындыланады.

Статистика      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:
Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника