Робоча программа

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Кафедра географії України
та краєзнавства

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

“КРАЄЗНАВСТВО”

для спеціальності:

стаціонарне відділення – «географія-біологія»,

«географія-фізвиховання»

заочне відділення – «географія»,

«початкове навчання»

Форми навчання

Вид занять (години)

Всього

годин / кредит

Лекції

Практ.

Самост.

Денна:

г/б, г/ф

16

24

20

54 / 1,5

Заочна:

гео

10

2

42

54 / 1,5

поч. нав.

8

2

44

54 / 1,5

Мелітополь - 2010

Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни “Краєзнавство”, затвердженої Вченою радою МДПУ.

Розробник робочої програми: Барабоха Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри географії України та краєзнавства.

Робоча програма ухвалена рішенням кафедри географії України та краєзнавства (протокол , від 30.08.2010 р.).

Завідувач кафедри і

.

Тематичне планування

з дисципліни “КРАЄЗНАВСТВО” (стаціонар, спеціальність «географія-біологія», «географія-фізвиховання» , ІІІ курс)

Теми

Види занять

Наочність

Література

Види контро

лю

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

7

8

9

10

1

Модуль 1. Краєзнавство в системі навчально-виховної роботи.

Краєзнав

ство, об’єкт, предмет, мета, значення, історія розвитку

- 2 год.

-обєкт і предмет краєзнавства;

-зміст і завдання краєзнавства;

-педагогічне

значення краєзнавства;

-історія розвитку краєзнавства.

- 4 год.

-визначення об’єкта, предмета, мети краєзнавства;

-складання повідомлення «Що я знаю про свій рідний край»;

-підготовка тематичних повідомлень про значення краєзнавства в школі;

-знайомство з станом вивчення рідного краю.

- 2 год.

-виявити основні етапи розвитку краєзнавства;

-дати аналіз розвитку географічного краєзнавства України;

-дати аналіз біологічного, географічного, історичного, літературного краєзнавства Мелітопольщини;

-підготувати уривки з художньої літ-тератури про край.

Посібни

ки з краєзнавства, атласи і карти Запорізь

кої області і України,

крає знав

ча літерату

ра.

1. , Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К.: Вища школа 1995.

2.Крачило єзнавство і туризм.– К.: Вища школа 1994.

3.Обозний єзнавство. – К.:”Міжнародна фін. агенція”, 1997. – 5-15.

4.Строев . – М.: Просвещение, 1974.

5.Костриця М. Витоки українського краєзнавства // Географія та основи економіки в школіС. 31-32; №2.

6.Костриця М. Географічне краєзнавство: актуальні питання теорії // Географія та основи економіки в школі№3. - С. 35-37.

Поточ-ний конт

роль, співбе-сіда, перевір-ка письмо-вих повідо-млень.

2

Організа-

ція вивчення рідного краю.

- 2 год.

-види краєзнавства;

-організаційні форми краєзнавства;

програма вивчення краю;

-принципи шкільної і загальні положення краєзнавчої роботи;

-методи вивчення краю.

- 4 год.

-вияв загальних положень організації краєзнавчої роботи в школі;

-схема “організаційні форми шкільного краєзнавства”;

-складання планів вивчення краєзнавчих об’єктів;

-аналіз туристсько-краєзнавчих можливостей Мелітопольщини.

- 2 год.

-запропонувати плани вивчення окремих компонентів природи;

скласти за планом опис геоморфологічного чи гідрологічного краєзнавчого об’єкта території краю;

-нанести на карту Запорізької області і вивчити номенклатуру «Адміністр. райони, берегова лінія, рельєф».

Посібни

ки з крає знавства

атласи Запорізь

кої області, карта Запорізь

кої області,

крає знав

ча літерату

ра.

1., Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К.: Вища школа 1995.

2.Крачило єзнавство і туризм.–К.: Вища школа, 1994.

3.Обозний єзнавство. –К.:”Міжнародна фін. агенція”, 1997.

4.Строев . – М.: Просвещение, 1974.

5.Костриця М. Географічне краєзнавство: Поступ у III тисячоліття//Краєзнавство. Географія. Туризм.-2002.- № 2. - С 5-7.

6.Костриця М. З історії становлення шкільного географічного краєзнавства в Україні // Краєзнавство. Географія. Туризм.-2001.- № 7. - С 4-5.

Співбе-сіда, тести, перевір-ка конспектів і контур

них карт, перевірка знань номенклатури

3

Модуль 2. Напрями вивчення краю.

Вивчення природи краю.

- 4 год.

ладшафтознавство у вивченні природи краю;

-обєкти фізико-географічних досліджень краю;

-характеристика природи краю;

-характерні риси та

історія розвитку ландшафтів краю;

-зміни ПТК

- 4 год.

-вияв значення ландшафтних краєзнавчих досліджень;

-аналіз компонентних і комплексних карт Запорізької області;

аналіз основних палеографічних умов формування ландшафтів краю та їх сучасного стану;

-оцінка природних ресурсів краю.

- 2 год.

-вивчити географічну номенклатуру Запорізької області;

-скласти топонімічний словник основних природних об’єктів краю;

-дати комплексну характеристику зональних ПТК краю.

Атласи і Запорізь

кої обл.,

крає знав

ча літерату

ра, гербарії рослин і колекції порід краю, фото - і відеоматеріали

1.Стогний область.

2.Хижняк область.

3.Методика изучения географии Запорожской области. ч.1, ч.3 Под ред. В. Д.Войлошникова .- Мелитополь, 1980,1984.

4., Кравченко

Запорожской области. – Запорожье, 1997.

5. , Тимашова родного края. – Мелитополь 1997.

Поточ-ний конт

роль, співбе-сіда, перевір-ка конспек

тів.

Перевірка знань номенклатури.

4

Вивчення проблем охорони природи краю.

- 2 год.

-види і проблеми природокористування на території краю;

-екологічні проблеми краю;

-ПЗФ краю, проблеми його створення та

перспективи розвитку заповідної справи.

- 4 год.

-вияв проблем природокористування краю;

-аналіз динаміки, сучасного стану та перспектив заповідного діла на території краю;

-складання картосхеми природоохоронних територій краю.

- 2 год.

-вивчити географічну номенклатуру природоохоронних територій краю;

-скласти комплексний опис заповідного об’єкта на території краю.

Атласи і карта Запорізь

кої області, фото - і відеоматеріали,

крає знав

ча літерату

ра.

1.Методика изучения

географии Запорожской области. Под ред. В. Д.Войлошникова ч.1,3..

2., Кравченко Запорожской области. – Запорожье, 1997. – с.31-58.

Співбе-сіда, тести, перевір-ка

конспектів, картосхеми,

знань номенклатури

5

Вивчення історії та соціально-економіч-

ного розвитку краю

- 2 год.

-історичне краєзнавство, мета, завдання, методи, значення;

-основні етапи історії заселення та освоєння краю;

-дослідження населення краю;

-особливості соціально-економічного розвитку краю.

- 2год.

-аналіз історичних карт атласу Запорізької області;

-вияв основних етапів історичного розвитку краю;

-аналіз картографічного та статистичного матеріалу з географії населення краю;

-аналіз етнографічних особливостей території краю.

- 2 год.

-визначити пам‘ятки археології та історії своєї місцевості та історичні події, які з ними пов‘язані;

Краєзнавча літерату

ра, атласи і карта Запорізь

кої області,

фотоматеріали

1.Стогний область.

2.Хижняк область.

3.Методика изучения географии Запорожской области. ч.2-3 // Под ред. В. Д.Войлошникова.- Мелитополь, 1984.

4. Мелитополь. Природа. Археология, История. – Запорожье, 2002.

5., Кравченко

Запорожской области. – Запорожье, 1997.

6.Народи Приазов‘я. – Мелітополь, 1997.

7.Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство: Навч. посібник. – К.: КНТ, 2006.

Поточ-ний конт

роль, співбе-сіда, перевір-ка

конспек

тів І контур

них карт

6.

Ввчення господар-

ства краю.

– 2 год.

-спеціалізація економіки краю;

-галузева та територіальна структура промисловості ;

-АПК краю, його склад, розміщення та проблеми розвитку;

-транспорт, види, транспортна мережа;

-соціальна сфера краю та проблеми її розвитку.

2 год.

-вияв спеціалізації господарського комплексу краю та його місця в економіці України;

-аналіз територіальної організації економіки краю;

-вияв проблем розвитку краю.

– 2 год.

-скласти комплексну характеристику промислового чи сільськогосподарсь

кого підприємства краю;

-скласти загальну характеристику господарства адміністративного району ( за місцем проживання студента)

Краєзнавча літ-ра, статистичні матеріалиатласи і карта Запорізь

кої області,

звіти з навчаль

них практик.

1., Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К.: Вища школа, 1995.

2.Методика изучения географии Запорожской области. ч.2 под ред. . Мелитополь, 1984.

3.Стогний область. – Запорожье, 1963.

4., Тимашова родного края. – Мелитополь 1997.

Співбе

сіда, перевір-ка

конспектів, карто

схем.

7

Вивчення культури та мистецтва краю.

- 2 год.

- особливості розвитку культури населення краю;

- відомі діячі культури і мистецтва краю;

-пам’ятники історії та культури рідного краю та їх охорона;

- народна творчість та традиції народів краю

- 2 год.

-аналіз стану розвитку мистецтвознавчого краєзнавства;

-знайомство з живописом та худ. літературою краю;

-вияв особливостей традицій народів Мелітопольщини;

мікротопонімами м. Мелітополя.

-1 год.

-дати аналіз розвитку науки у рідному краю

-познайомитись з фолькльором українського казацтва;

-проаналізувати розвиток танцювального мистецтва краю;

-познайомитись з музичної культурою краю;

-виявити традиційні народні промисли краю.

Художня крає знав

ча літ-ра,

збірники віршів, картини місцевих художни

ків. атласи і карта Запорізь

кої обл.,

звіти з навчаль

них практик.

1., Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К.: Вища школа, 1995.

2.Стогний область. Запорожье,1963.

2.Хижняк область.

3., Тимашова родного края.

4.Народы Приазовья, 1997.

5., , Шевченко память о казачестве. – Запорожье, 1991.

6.Сестра орлів.: Легенди та перекази./ Упоряд. . – Дніпропетровськ. Січ, 1991.

7.Сушко К. Хортица открываем тайны. – Запорожье, 2000.

8.Сушко К. Тени забытых городов.–Запорожье: «Порлиграф», 2003.

Співбе-сіда, перевір-ка

конспек

тів.

8

Топоніміч-ні краєзнавчі досліджен-ня.

- 2 год.

–знайомство з об’єктом, предметом і значенням топоніміки;

-знайомство з класифікацією топонімів за мовою та етимологією;

-аналіз природних топонімів краю;

- аналіз ойконім краю;

-аналіз мікротопонімів Мелітополя, Якимівки, Бердянська Запоріжжя, виявлення антропонімів, що пов’язані з видатними людьми нашого краю;

-аналіз карт краю та вияв природних, господарських, соціальних топонімів.

- 1 год.

-скласти топонімічний словник вулиць рідного міста;

-скласти топословник основних краєзнавчих об‘єктів Запорізького краю;

-визначити зміни у часі назв геооб‘єктів Запорізького краю.

Посібни

ки з краєзнавства.

топонімічні словники, атлас і карта Запорізь

кої області.

1., Арабаджі О. С., Барабоха імічний словник-довідник Запорізької області. Природні топоніми.– Мелітополь: ТОВ “Видавництво Мелітополь”, 2005.–84 с.

2.Методика изучения географии Запорожской обл. ч.1/под ред. .1984.

3.Методика изучения географии Запорожской области. ч.2 /под ред . – Мелитополь, 1984.–с.56-66.

4.Топонімічний словник-довідник України / Уклад.

, .

-Мелітополь, 2004.

5.Янко і поради щодо вивчення топоніміки своєї області. – Географія та основи економіки у школі. - №2, 2000. – с. 23-26.

6.Янко М. Топонімічний словник-довідник Української РСР.–К.:Рад. шк, 1973.

Пере-вірка складе-них топосло-вників, тести, співбесіда

Календарне планування

дисципліни “Краєзнавство” (ІІІ курс, стаціонар)

Назва теми

Форма

Кількість годин

Дата

1.

Модуль 1. Краєзнавство у системі навчально-виховної роботи.

Краєзнавство, об’єкт, предмет, мета, зміст, значення.

Історія розвитку краєзнавства

Лекція

Практ. заняття

2

4

2.

Організація вивчення рідного краю.

Програма вивчення краю.

Лекція

Практ. заняття

2

4

3.

Модуль 2. Напрями вивчення рідного краю.

Вивчення природи краю.

Лекція

Практ. занятт

4

4

4.

Вивчення проблем охорони природи краю

Лекція

Практ. заняття

2

4

5.

.

Вивчення історії та соціально-економічного розвитку краю.

Лекція

Практ. заняття

2

2

6.

Вивчення господарства краю

Лекція

Практ. заняття

2

2

7.

Вивчення культури та мистецтва краю.

Лекція

Практ. заняття

2

2

8.

Топонімічні краєзнавчі дослідження

Лекція

Практ. заняття

-

2

Тематичний план

дисципліни “Краєзнавство”

(робоча програма н. р.)

стаціонар, 3 курс, спеціальність “географія і біологія”,

“географія і фізвиховання»

Кількість годин

Всього

з них:

Лекції

Пр. зан.

Сам. роб.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Модуль 1. Краєзнавство у системі навчально-виховної роботи.

Краєзнавство, об’єкт, предмет, мета, зміст, значення.

Історія розвитку краєзнавства.

Організація вивчення рідного краю.

Програма вивчення краю.

Модуль 2. Напрями вивчення рідного краю.

Вивчення природи краю.

Вивчення проблем охорони природи краю.

Вивчення історії та соціально-економічного розвитку краю.

Вивчення господарства краю.

Вивчення культури та мистецтва краю.

Топонімічні краєзнавчі дослідження.

8

8

10

8

6

6

5

3

2

2

4

2

2

2

2

-

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

54

16

24

14Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.