Борис Пастернак (1890-1960). Від футуристських пошуків до філософсько-поетичного осягнення вічних тем: «У всьому хочу я дійти до самої суті…»

Борис Пастернак (1890-1960).

Від футуристських пошуків до філософсько-поетичного осягнення вічних тем: «У всьому хочу я дійти до самої суті…»

Мета:

1.  Показати витоки становлення Бориса Пастернака як поета; розкрити своєрідність його особистості, його філософської концепції, основні мотиви його творчості; визначити його місце і роль в поезії ХХ століття.

2.  Аналізуючи поетику Б. Пастернака, формувати у одинадцятикласників уяву про синтетичність видів мистецтва.

3.  Виховувати в учнів відчуття та розуміння краси поетичного образу і величі творчого духу.

Обладнання: презентаційні матеріали, картки для роботи в групах, витяги з архівних документів, музичні твори Б. Пастернака та на його поезії.

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань.

- Літературний графічний диктант. Мета: повторення особливостей модерністських течій в поезії «срібного століття» - символізм, акмеїзм. Методика: учитель диктує особливості різних течій, учні – записують номери тлумачень у дві колонки: символізм, акмеїзм.

1. перевага описів реального, земного життя (позасоціально, позаісторично); 2.зображення дрібниць життя, предметний світу; 3. дійсність, реальність – це свідомість митця; 4. наявність символів; 5. мотиви приреченості, суму, психологічний песимізм; 6. використання складних, асоціативних метафор.

ІІ. Мотивація діяльності на уроці.

ІІІ. Робота над темою уроку.

1.  Огляд життя і творчості Бориса Леонідовича Пастернака (слайди 1 -4, презентація додається).

2.  Вправа «Карусель»1. Аналіз поезій «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Определение поезии». (слайд 5, додатки 2,3)

3.  Пастернаківське розуміння сутності митця, поезії. Аналіз «Во всём мне хочется дойти до самой сути…» (слайд 6).

У чому Б. Пастернак бачить роль поета, його мету?

Прочитати 1-3 строфи. Який прийом використовує автор? (Прийом градації, тобто посилення, підбір визначень по наростанню або ослабленню емоційно-смислової значимості).

З якою метою використовується даний прийом? (Наголосити на значенні осягнення сутності, глибини явищ життя).

Прочитати строфи 4-6. Яке ключове слово даних строф? («страсть»). Яке відношення даного явища до осягнення суті? (Через пристрасть, почуття можна зрозуміти навколишнє).

З чим порівнює автор поезію?

Які образи підтверджують тісний зв'язок поета з природою?

Художні засоби, використані поетом:

Метафора «дрож в жилах» - автор пише напружено, з усіх сил, хвилюючись.

Оксюморон «живое чудо … могил» - мистецтво має перетворювальну силу, творчість здатна воскресити, відродити до життя.

Який настрій виникає в кінці поезії? (напруги, неспокою)

Як поет передає цю напругу? (символи «натянутая тетива», «струна»)

Що є творчістю для Б. Пастернака? (Творчість – це спосіб існування, спосіб життя поета. Для нього творчість – це значить шукати у всьому «самую суть», «свершать открытия»).

4.  Тяжкі уроки світового визнання (слайд 7,8, додаток 4). Аналіз поезії «Гамлет».

Визначте тему поезії. (Творчість, роль поета в житті)

До кого уподібнений поет? (до актора, який виходить на сцену)

Як розуміє тему поета, поезії Б. Пастернак?

IV. Рефлексія.

Написати есе на тему «Во всём мне хочется дойти до самой сути…»

V. Домашнє завдання: вивчити поезію Б. Пастернака напам’ять (за вибором). Підготувати аналіз обраного твору.

Додаток 1

Метод " Карусель" 

Ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами (групами).

Передбачає: 
*підбір аргументів кожним учасником на задану тему; 
*вислуховування одним учнем достатньо великої кількості однокласників; 
*пошук нових аргументів, прикладів для підсилення власної позиції, результатів роботи групи. 

Організація роботи: 
А) 1. Розставте стільці для учнів у два кола. 
2. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому — обличчям. Таким чином, кожен сидить навпроти іншого, висловлює і вислуховує свої ідеї (аргумент, приклад). 
3.Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє — рухливе: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і виявляються перед новим партнером з яким повторюють ту саму процедуру. Мета — пройти все коло, виконуючи поставлене завдання. 
Б) При організації роботи в групах, необхідно "пускати по колу" результати роботи кожної групи (заповнений аркуш, створена таблиця, намальований сюжет тощо) для поповнення новими ідеями, поглиблення новим змістом тощо. 

Додаток 2

Аналіз поезії

«Февраль. Достать чернил и плакать…»

1.  Які кольори переважають у зображенні пори року?

2.  Що передає чорний колір?

3.  Що символізує образ землі?

4.  Як передається конфлікт зими і весни?

5.  Знайдіть приклади алітерації та асонансу в поезії? Визначте їх ідейно-художнє значення.

Додаток 3

Аналіз поезії

«Определение поэзии»

1.  Яке визначення поезії дає поет?

2.  Який художній прийом використовує Б. Пастернак? З якою метою?

3.  Які види мистецтва, крім літератури, лягли в основу витонченого світосприйняття Пастернака?

4.  Які зорові та слухові образи використовує автор?

Додаток 4

Справка Отдела культуры ЦК КПСС о романе

«Доктор Живаго»

[Не позднее 31 августа 1956 г.]

Писатель Б. Пастернак сдал в журналы «Знамя» и «Новый мир» роман «Доктор Живаго».7 Экземпляр этого романа он переправил в Италию в издательство Фельтринелли с правом передачи для переиздания во Франции и в Англии.

Роман Б. Пастернака — враждебное выступление против идеологии марксизма и практики революционной борьбы, злобный пасквиль на деятелей и участников революции. Весь период нашей истории за последние полвека изображается в романе с чуждых позиций злобствующего буржуазного индивидуалиста, для которого революция — бессмысленный и жестокий бунт, хаос и всеобщее одичание.

Повествование развертывается как история жизни доктора Живаго. Сын покончившего самоубийством миллионера, Живаго воспитывается в московской профессорской семье, кончает медицинский факультет университета, участвует в войне, затем претерпевает беды и невзгоды революционного времени и умирает в начале тридцатых годов. В двух эпилогах (один относится к 1943 году, а другой «лет через пять-десять после войны») сообщается о некоторых событиях последующих лет.

Но не только марксизм, но и сама революция изображается в романе как явление глубоко чуждое русской жизни, дикий бунт ничтожеств.

Роман изобилует злобными выпадами против революции как идеи и против революционера как человека. Повторяя давнюю белогвардейскую клевету, автор пытается уверить, что революция вызвана происками фанатиков и «бурбонов комиссародержавия», которые, ни с чем не считаясь, делают свое «черное дело». Вот весьма характерное рассуждение:

«В начале революции, когда по примеру 1905 года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубинных низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить» (ч. 2, стр. 128).

В результате возник дикий и кровавый хаос. «Этот скачок из безмятежной, невинной размеренности в кровь и вопли, повальное безумие и одичание каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства» (ч. 2, стр. 204).

И далее:

«Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической, потом — революционной» (ч. 2, стр. 204).

Во многих местах развивает автор троцкистскую идейку о термидорианском перерождении революции, о том, что на смену робеспьерам — фанатикам революции приходят тупые люди, которые «поклоняются духу ограниченности».

«Каждое водворение этой молодой власти, — рассуждает героиня при полном сочувствии автора, — проходит через несколько этапов. Вначале это торжество разума, критический дух, борьба с предрассудками. Потом наступает второй период. Получают перевес темные силы „примазавшихся“, притворно сочувствующих. Растут подозрительность, доносы, интриги, ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы» (ч. 2, стр. 209).

Именно с этих позиций изображаются и расцениваются в романе разные этапы и периоды революции — и дни октябрьского переворота, и годы гражданской войны, и нэп, который назван «самым двусмысленным и фальшивым из всех советских периодов», и последующая затем эпоха, которая в духе махровой буржуазной клеветы трактуется как время всеобщей скованности, фальши и лицемерия.

В своем романе Б. Пастернак выступает не только против социалистической революции и советского государства, он порывает с коренными традициями русской демократии, объявляет бессмысленными, фальшивыми и лицемерными всякие слова о светлом будущем человечества, о борьбе за счастье народа. Многие рассуждения в романе прямо перекликаются с писаниями реакционного кадетского сборника «Вехи»,8 который  назвал «энциклопедией либерального ренегатства», с самыми пасквильными и гнусными сочинениями таких матерых ренегатов, как Шестов, Мережковский, Розанов и другие.

«Изо всего русского, — рассуждает Живаго, — я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение».

Всякие слова о народе — «пошлость и театральщина». И когда Николай II, выступая во время войны перед солдатами, не произносит подобных слов, то это потому, что «он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости».

Так, революции и демократии противопоставляются не только белогвардейцы, но и сам император всероссийский, о котором говорится с жалостью и умилением.

В том же духе реакционного эпигонства выдержаны в романе и все рассуждения об искусстве, которое «всегда служит красоте», а «красота есть счастье обладания формой» и т. д.

Роман Б. Пастернака является злостной клеветой на нашу революцию и на всю нашу жизнь. Это не только идейно порочное, но и антисоветское произведение, которое безусловно не может быть допущено к печати.

В связи с тем, что Б. Пастернак передал свое произведение в итальянское издательство, Отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными компартиями принимает через друзей меры к тому, чтобы предотвратить издание за рубежом этой клеветнической книги.

Записка Отдела культуры ЦК КПСС о противодействии выдвижению кандидатуры на Нобелевскую премию и поддержке кандидатуры

05.04.1958

Как стало известно из сообщения секретаря Союза писателей СССР т. , вернувшегося из поездки в Швецию, и из других источников, в настоящее время среди шведской интеллигенции и в печати настойчиво пропагандируется творчество Б. Пастернака в связи с опубликованием в Италии и Франции его клеветнического романа «Доктор Живаго». Имеются сведения, что определенные элементы будут выдвигать этот роман на Нобелевскую премию, имея в виду использовать его в антисоветских целях. Нобелевская премия за лучшие произведения в области литературы и искусства ежегодно присуждается Стокгольмской Академией по представлению отдельных деятелей – депутатов парламента, членов Нобелевского комитета, лауреатов Нобелевских премий и др.

Прогрессивные круги стоят за выдвижение на Нобелевскую премию тов. М. Шолохова. Имеется настоятельная необходимость подчеркнуть положительное отношение советской общественности к творчеству Шолохова и дать в то же время понять шведским кругам наше отношение к Пастернаку и его роману.

Отдел культуры ЦК КПСС считал бы целесообразным:

1. Поручить газетам «Правда», «Известия», «Литературная газета», а также журналу «Новое время» опубликовать материалы, посвященные значению творчества и общественной деятельности . Можно было бы, в частности, использовать окончание писателем второго тома «Поднятой целины», недавнее избрание его в состав Верховного Совета СССР и его пребывание в настоящее время в Чехословакии.

2. Поручить советскому посольству в Швеции через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что Пастернак как литератор не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности. Вместе с тем следует подчеркнуть положительное значение деятельности Шолохова как писателя и как общественного деятеля, используя, в частности, его прошлогоднюю поездку в Скандинавию.

Проект телеграммы посольству СССР в Швеции прилагается.

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС Д. Поликарпов

Зам. зав. Отделом В. Рюриков

Уважаемый Никита Сергеевич,

Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству.

Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство «не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР».

Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой.

Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.

Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии.

Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры.

Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.

Б. Пастернак

1 ноября 1958 г.Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.