Regulamin konkursu na projekty promotorskie finansowane przez „Konsorcjum Naukowe KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

REGULAMIN

Konkursu na projekty promotorskie
finansowane przez „Konsorcjum Naukowe KNOW

„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

Adresatami konkursu – kierownikami projektów są pracownicy naukowo-dydaktyczni lub naukowi, spełniający kryterium promotora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będącymi pracownikami w jednostkach wchodzących w skład Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”. Celem konkursu jest wytypowanie projektów badawczych p. n. „projekty promotorskie”, które będą służyły finansowaniu realizacji prac doktorskich uczestników Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej. Tematyka projektów powinna mieścić się w zakresie działalności Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” (informacja na stronie internetowej KNOW. wmw. sggw. pl). Dodatkowym celem projektu jest zapewnienie doktorantowi możliwości odbycia krótkoterminowego (1 miesiąc) naukowego stażu zagranicznego. Maksymalna liczba finansowanych projektów promotorskich Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej wynosi 45, z czego na poszczególnych Konsorcjantów przypada po 9 projektów. Maksymalny koszt projektu promotorskiego to 150 000 zł. Czas jego realizacji to 36 miesięcy. Konkurs ogłaszany jest przez Centralne Biuro KNOW w dniu 15 lipca 2015 r. Nabór wniosków trwa do dnia 15 października 2015 r. (decyduje data doręczenia do wniosku Centralnego Biura KNOW do godziny 12). Ocena wniosków i rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 15 grudnia 2015 r.. Wnioski wypełniane są według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Podpisaną wersję papierową i wersję elektroniczną (zeskanowana wersja papierowa w 1 pliku PDF) wnioskodawcy składają do Centralnego Biura KNOW (Centralne Biuro KNOW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul. Nowoursynowska 159, bud. 24, pokój 134, 02-776 Warszawa; e-mail: *****@***pl). Centralne Biuro KNOW przekazuje wnioski do Komisji Nauki KNOW, która dokonuje ich oceny według kryteriów zawartych w Załączniku 2 do tego Regulaminu. Komisja Nauki KNOW może zasięgać opinii ekspertów zewnętrznych w procesie ewaluacji wniosku. Komisja Nauki KNOW przekazuje ranking projektów promotorskich do Centralnego Biura KNOW ze wskazaniem projektów zakwalifikowanych do finansowania. Decyzja Komisji Nauki KNOW jest ostateczna. Centralne Biuro KNOW przekazuje decyzję Komisji Nauki KNOW do poszczególnych Biur Konsorcjantów celem przygotowania umów na realizację projektów oraz rozpoczęcia procedur finansowania projektów. Efektem końcowym realizacji projektu jest rozprawa doktorska oraz publikacje naukowe w czasopismach Q1 i Q2. Publikacje powinny być dostarczone do Centralnego Biura KNOW w ciągu 2 lat od daty zakończenia projektu. W trakcie realizacji projektów kierownicy projektów - opiekunowie/promotorzy doktorantów składają roczne raporty finansowe i merytoryczne do Centralnego Biura KNOW za pośrednictwem Biur Konsorcjantów w terminie do dnia 30 października danego roku. W raporcie końcowym składany jest manuskrypt rozprawy doktorskiej oraz ostateczne rozliczenie finansowe projektu - do 2 miesięcy od daty zakończenia projektu. Ostatecznego rozliczenia merytorycznego dokonuje Komisja Nauki KNOW, natomiast rozliczenia finansowego kierownik jednostki. Wszystkie dzieła (rozprawy doktorskie, publikacje, patenty, itd.) zrealizowane ze środków dotacji KNOW Konsorcjum Naukowego "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność" muszą zawierać informację o źródle finansowania (Sfinansowano ze środków dotacji KNOW Konsorcjum "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja nr 05-1/KNOW2/2015).

Załącznik 1

KONKURS NA PROJEKTY PROMOTORSKIE KNOW

„ZDROWE ZWIERZĘ – BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ”

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU

A. DANE KIEROWNIKA PROJEKTU

Tytuł/stopień, imię/imiona, nazwisko nr tel., e-mail PESEL Rodzaj stanowiska Adres do korespondencji Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska

B. INFORMACJE OGÓLNE

Tytuł projektu Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach; maks. 36 miesięcy) Liczba wykonawców projektu Słowa kluczowe

C. STRESZCZENIE PROJEKTU

(maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu1)

Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza Zastosowana metoda badawcza/metodyka Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

D. ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU

PROMOTORSKIEGO

10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science TM Core Collection) Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data) oraz inna aktywność naukowa (wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach)

____________________________________________

1 Rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt., interlinia pojedyncza, marginesy boczne 2 cm, dolne 1,5 cm.

E. KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO

Zestawienie planowanego finansowania

Pozycja

Rok…….

Rok…….

Rok…….

Razem

Koszty realizacji projektu, w tym:

·  Materiały i drobny sprzęt*

·  Usługi obce

·  Wyjazdy służbowe

·  Wizyty i konsultacje

·  Inne koszty

Koszty realizacji projektu ogółem

* przedmioty nietrwałe –drobny sprzęt o wartości do 3 499 zł brutto.

Informacja nt. kosztów realizacji projektu wraz z uzasadnieniem (rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z zadaniami projektu). Nie przewiduje się wynagrodzenia dla kierownika projektu i doktoranta!

2.1. Materiały i drobny sprzęt2

(koszt, uzasadnienie oraz powiązanie z zadaniami projektu)

2.2. Usługi obce3

(koszt, uzasadnienie i powiązanie z zadaniami projektu)

2.3. Wyjazdy służbowe4

(koszt, uzasadnienie i powiązanie z zadaniami projektu)

2.4. Wizyty i konsultacje5

(koszt, uzasadnienie i powiązanie z zadaniami projektu)

2.5. Inne koszty6

(koszt, uzasadnienie i powiązanie z zadaniami projektu)

F. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

(maks. 5 stron zdefiniowanego maszynopisu w języku polskim lub angielskim1)

Cel naukowy projektu (problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane hipotezy badawcze). Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego) Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych)

____________________________________________

2 Koszty środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

3 Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

4 Koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego.

5 Koszty indywidualnych przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów ściśle związane z tematyka projektu.

6 Inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.

Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach) Informacja o planowanym krótkoterminowym (1 miesiąc) stażu zagranicznym doktoranta (dołączony list intencyjny od osoby zapraszającej). Literatura

G. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zadania badawcze, objęte niniejszym wnioskiem, nie są i nie były finansowane z innego źródła. Oświadczam, że zobowiązuję się do sprawowania nadzoru merytorycznego nad projektem i nieczerpania korzyści finansowych z jego realizacji, jak również do współpracy przy rozliczeniu projektu. Oświadczam, iż w przypadku powstania nieprawidłowości przy rozliczeniu projektu i obowiązku zwrotu otrzymanych środków lub wykorzystania przekazanych środków niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązuję się do ich zwrotu. Oświadczam, że projekt obejmuje badania:7

a) wymagające zgody i/ lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej;

b) wymagające zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach;

c) wymagające zgody na podstawie przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych;

d) wymagające zgody i/lub zezwolenia na badania na gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną;

e) wymagających innych pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej;

i zobowiązuję się do uzyskania wymaganych zgód, opinii, zezwoleń oraz pozwoleń.

Podpis wnioskodawcy Podpis Kierownika Jednostki

(Dziekana, Dyrektora)

Wniosek sporządzono (miejscowość, data)

____________________________________________

7 Wybrać właściwe

Załącznik 2

Formularz oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych promotorskich oraz projektów ESR (ang. Early Stage Researcher) Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę- Bezpieczna Żywność”

Rodzaj projektu: promotorski, ESR (niewłaściwe skreślić)

Kierownik projektu: ……………….

Tytuł projektu: ……………………

Adres miejsca pracy …………………….

Ocena formalna

·  Czy projekt spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie?

- tak

- nie

jeżeli nie, to proszę uzasadnić:

·  Czy wniosek został przygotowany w sposób umożliwiający jego rzetelną ocenę?

- tak

- nie

jeżeli nie, to proszę uzasadnić:

Ocena merytoryczna

A. OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 20%

5 Kierownik projektu posiada wyróżniający dorobek naukowy.

4 Kierownik projektu posiada bardzo dobry dorobek naukowy.

3 Kierownik projektu posiada dobry dorobek naukowy.

1 Kierownik projektu posiada słaby dorobek naukowy.

0 Brak dorobku naukowego kierownika projektu.

B. OCENA POZIOMU NAUKOWEGO BADAŃ 60%

5 Projekt doskonały, po zakończeniu wyniki projektu mogą zostać opublikowane w

wydawnictwach / czasopismach rangi światowej znajdujących się na liście Journal

Citation Reports (JCR).

3 Projekt bardzo dobry, po zakończeniu wyniki projektu mają szansę na publikację w

wydawnictwach/czasopismach głównego nurtu dla danej dziedziny, z których część

znajduje się na liście Journal Citation Reports (JCR).

2 Projekt dobry, po zakończeniu wyniki projektu mogą zostać opublikowane w

wydawnictwach/czasopismach specjalistycznych.

1 Projekt przeciętny, po zakończeniu wyniki projektu mogą zostać opublikowane w

wydawnictwach/czasopismach o zasięgu lokalnym.

0 Projekt słaby, małe szanse na publikację wyników.

C. OCENA CHARAKTERU PROJEKTU ORAZ WPŁYWU REALIZACJI NA ROZWÓJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ 15%

3 Projekt nowatorski o dużym wpływie na rozwój dyscypliny naukowej.

1 Projekt zawierający elementy nowatorskie o umiarkowanym wpływie na rozwój

dyscypliny naukowej.

0 Projekt pozbawiony elementów nowatorskich, bez wpływu na rozwój dyscypliny

naukowej.

D1. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 5%

5 Do projektu załączony list intencyjny od współpracującej jednostki zagranicznej o chęci przyjęcia doktoranta na miesięczny staż naukowy.

1 Brak załączonego listu intencyjnego.

D2. WSPÓŁPRACA KONSORCJUM 5%

5 Współpraca z innym/innymi ośrodkami Konsorcjum w ramach projektu.

1 Brak w/w współpracy

Sumaryczna liczba punktów:

UZASADNIENIE OCENY:

Mocne strony wniosku:

Słabe strony wniosku:

____________________________________________

Uwaga! W przypadku nie spełnienia wymogów formalnych wniosku nie podlega on ocenie merytorycznej. W przypadku uzyskania oceny”0” z któregokolwiek kryterium oceny merytorycznej projekt otrzymuje sumaryczną ocenę „0”.

1. Dotyczy projektów promotorskich.

2. Dotyczy projektów badawczych ESR.Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентстваНе видите текст? Отключите Adblock
Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.