Дипломная работа : 84 с., 32 рис., 18 табл., 35 источников, 5 прил. ивестиционный ПЛАН, ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС-ПЛАН, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, конкурентная СТРАТЕГИЯ, хлебобулочные и кондитерские ИЗДЕЛИЙ, эффективность Объектом данного исследования является инвестиционный проект

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ»

БЕЛОРУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТАФакультет Бизнеса

Кафедра Бизнес-администрированияАннотация к дипломной работе


РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

(НА ПРИМЕРЕ )КОРОВИН Григорий Евгеньевич


Руководитель

кандидат экономических наук, доцент2017  


Дипломная работа : 84 с., 32 рис., 18 табл., 35 источников, 5 прил.

ИВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС-ПЛАН, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЙ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объектом данного исследования является инвестиционный проект по производству хлебобулочных и кондитерских изделий .

Предметом исследования является стратегия развития и бизнес-план инвестиционного проекта.

Методы исследования: общенаучные методы исследования: графический метод, дисконтирование денежных потоков, SWOT-анализ.

Цель работы – разработка конкурентной стратегии развития и бизнес-плана инвестиционного проекта .

В работе использованы использованы нормативные и методические материалы по исследуемому вопросу, статьи отечественных и зарубежных авторов в области конкурентных стратегий развития, бизнес-планированию, инвестиционному планированию, статистические и экономические обзоры, опубликованные в периодической печати, результаты собственных исследований рынка.

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы формирования конкурентной стратегии организации в бизнес-планировании, проведен анализ конкурентной стратегии развития инвестиционного проекта , разработаны мероприятия по усилению конкурентной позиции предприятия  и оценен экономический эффект от их внедрения.

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного исследования заключается в том, что применение его результатов на практике может повысить экономическую деятельности предприятия.

Область возможного практического применения: предложенные решения могут быть предложены на практике при создании и организации деятельности на коммерческой основе предприятий хлебобулочной и кондитерской промышленности.

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положение и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.Дыпломная праца : 84с., 32 мал., 18табл., 35 крыніц, 5 прым.

ИВЕСТЫЦЫОННЫЙ ПЛАН, ІНВЕСТЫЦЫІ, БІЗНЕС-ПЛАН, БІЗНЕС-ПЛАНАВАННЕ, КАНКУРЭНТНАЯ СТРАТЭГІЯ, ХЛЕБАБУЛАЧНЫЯ І КАНДЫТАРСКІЯ ВЫРАБЫ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ

 Аб'ектам дадзенага даследавання з'яўляецца інвестыцыйны праект па вытворчасці хлебабулачных і кандытарскіх вырабаў ЗАТ «СМАКОША».

Прадметам даследавання з'яўляецца стратэгія развіцця і бізнес-план інвестыцыйнага праекта.

 Метады даследавання: агульнанавуковыя метады даследавання: графічны метад, дыскантавання грашовых патокаў, SWOT-аналіз.

Мэта працы – распрацоўка канкурэнтнай стратэгіі развіцця і бізнес-план інвестыцыйнага праекта ЗАТ «СМАКОША».

 У працы выкарыстаныя выкарыстаны нарматыўныя і метадычныя матэрыялы па даследуемага пытання, артыкулы айчынных і замежных аўтараў у галіне канкурэнтных стратэгій развіцця, бізнес-планаванню, інвестыцыйнаму планаванню, статыстычныя і эканамічныя агляды, апублікаваныя ў перыядычным друку, вынікі ўласных даследаванняў рынку.

Даследаванні і распрацоўкі: разгледжаны тэарэтычныя асновы фарміравання канкурэнтнай стратэгіі арганізацыі ў бізнес-планаванні, праведзены аналіз канкурэнтнай стратэгіі развіцця інвестыцыйнага праекта ЗАТ «Смакоша», распрацаваны мерапрыемствы па ўзмацненні канкурэнтнай пазіцыі прадпрыемства і ацэнены эканамічны эфект ад іх укаранення

Тэхніка-эканамічная і сацыяльная значнасць праведзенага даследавання заключаецца у тым, што прымяненне яго вынікаў на практыцы можа павысіць эканамічную дзейнасці прадпрыемства

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прапанаваныя рашэнні могуць быць прапанаваныя на практыцы пры стварэнні і арганізацыі дзейнасці на камерцыйнай аснове прадпрыемстваў хлебабулачнай і кандытарскай прамысловасці.

Аўтар пацвярджае, што прыведзены в дыпломнай працы разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычанні з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.Thesis : 84P., 32 Fig., 18 tab., 35 springs, 5 ADJ.

INVESTMENT PLAN, INVESTMENTS, BUSINESS PLAN, BUSINESS PLANNING, COMPETITIVE STRATEGY, BAKERY AND CONFECTIONERY PRODUCTS, EFFICIENCY

Object of this research: investment project on production bakery and confectionery of CJSC «SMAKOSHA».

Object of research is the development strategy and the business plan of the investment project.

Research methods: general scientific methods of a research: graphic method, discounting of cash flows, SWOT analysis.

The work purpose – development of the competitive development strategy and business plan of the investment project of CJSC «SMAKOSHA».

 Normative and methodological materials on the subject, articles of domestic and foreign authors in the field of competitive development strategies, business planning, investment planning, statistical and economic surveys published in the periodical press, the results of our own market research are used in the diploma.

Researches and developments: theoretical basics of formation of competitive strategy of the organization in business planning are covered, the analysis of the competitive strategy of development for the investment project of CJSC «SMAKOSHA» is carried out, actions for strengthening of a competitive position of the enterprise are developed and economic effect of their introduction is estimated.

The technical and economic and social importance of the conducted research is in what use of its results in practice can raise economic activity of the enterprise.

Field of possible practical application: the proposed solutions can be proposed in practice during creation and the organization of activity on a commercial basis of the enterprises of the bakery and confectionery industry.

The author confirms that the settlement and analytical material given in the thesis correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all loans from literary and other sources the theoretical, methodological and methodical provision and concepts are followed by references to their authors.
Подпишитесь на рассылку:


Математические модели экономической эффективности коммерческой и инвестиционной деятельности предприятий холдингов розничной торговли
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук специальностей 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики и 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью) ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Инвестиционные портфели
основные понятия

Конкуренция

Кондитерская отрасль


Основные темыПроекты по теме:

Бизнес-Архивы
Алфавит
ААвторское правоАгентские договораАгентстваАгентства недвижимостиАгробизнесАктивАктуарийАкционерАкционерные обществаАкцияАнкетыАнтикризисАренда недвижимостиАрендная платаАффилированные лицаАудитАудиторАукционы
ББалансБанкиБанковская системаБанковский капиталБанкоматыБанкротствоБартерБезопасность объектовБезработицаБизнесБизнес-планыБизнес-центрыБиржиБрокерБухгалтерский учетБюджетные ассигнованияБюджетыБюллетени
ВВакансияВВПВНПВиды деятельностиВлияниеВыпискиВыполнение работ
Выставки: • Выставки в РоссииВыставки в УкраинеВыставки в БеларусиМеждународные выставки
ГГруппировки
ДДевелопментДеловое мышлениеДеньгиДепозитыДилерДилерские договораДилерствоДоверенностиДоговораДокументыДокументоведениеДупликация
ЖЖилая недвижимость
ЗЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Закупочная документацияЗалогЗалоговый транспортЗапросы предложенийЗолотоЗолотые стандарты
ИИздательские домаИздержкиИзвещенияИнвестицииИнвестиционные меморандумыИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаИндивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнкассацияИнновацииИнтеллектуальная собственностьИнформационные бюллетениИнформационные технологииИпотекаИпотечное кредитованиеИсточники финансирования
ККапиталКейнсианский подход (финансы)КоммерцияКоммерческая недвижимостьКоммерческая тайнаКоммерческий директорКомпенсацияКонкурсная документацияКорпоративное законодательствоКорпоративное управлениеКорпоративные финансыКотировочные ценыКоэффициентыКредитыКризисКруглые столы
ЛЛидерствоЛизингЛицензииЛоты
ММаклер биржевойМакроэкономикаМалое предпринимательствоМаркетологМеморандумы сотрудничестваМикроэкономикаМенеджмент гостиничного, курортного и туристического сервисаМенеджмент и консалтингМенеджмент организацийМенеджмент организаций городского хозяйстваМенеджмент организаций местного самоуправленияМенеджмент строительных организацийМенеджмент услугМенеджер по работе с клиентамиМеханизмыМикроэкономикаМоделирование процессовМонетаризмМонетизация (в экономике)Монетизация (общая)МониторингМотивация трудаМошенничествоПрактика менеджментаМенеджмент организаций
ННалогиНациональные хозяйстваНаучно-практические конференцииНебанковские кредитыНедвижимостьНейросетиНепродовольственные товарыНефтегазовое производствоНефть
ООборотОбращенияОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Общие описанияОбщинная собственностьОбъекты незавершенного строительстваОвердрафтОлигополияОплата трудаОпределенияОпросные листыОрганизация событий и праздниковОснова (упоминания)Отказы в заключениях контрактаОткрытые акционерные обществаОфисОффшорыОценка объектов недвижимости
ППенсионный фондПластиковые картыПлатежиПлатежные балансы (бухгалтерия)Покупка бизнесаПолиграфияПокупка-продажа недвижимостиПорядок ипотеки и общего кредитованияПосуточная арендаПрайс-листыПрессаПриказыПрогнозированиеПрогнозыПроцентПроцентные ставкиПромышленные журналыПрофессии
РРазведкаРасходыРеклама, маркетинг, дизайнРезультаты (общая)РезюмеРеинжинирингРецессияРыночная стоимость
ССбербанкСборники тарифовСдача объектов в арендуСельское хозяйствоСемейные предприятияСистемаСобеседованияСобственностьСовместная программаСпросСреднее предпринимательствоСтатистикаСтоимость денегСтрахованиеСтраховой агентСтруктурная оценкаСтупени развитияСубсидии
ТТаможняТарифыТелекоммуникацииТелефонограммыТендерыТеория ценностиТехнологии управленияТоргиТорговые представителиТребованияТрудовые контрактыТрудоустройство и поиск персоналаТуристический бизнес
УУправление недвижимостьюУправление рискамиУправление объектамиУслуги связиУставы открытых акционерных обществУчет
ФФилиалФинансовое мошенничествоФинансовый менеджментФинансыФинансы и банковские услугиФирмаФормирование
ХХозяйственные партнерства
ЦЦелевые показателиЦенные бумагиЦенообразованиеЦены
ЧЧерт, черта (упоминания)
ЭЭконометрикаЭкономикаЭкономика высоких технологийЭкономика предприятий городского хозяйстваЭкономика предприятий строительстваЭкономика предприятияЭкономика РоссииЭкономическая проблематикаЭкономическая теорияЭкономическая эффективностьЭкономические закономерностиЭкономические формацииЭкономическое управлениеЭкспертизаЭлектронная торговляЭлектронные биржиЭффективность
ЮЮридические консультации
Смежный контент
Бизнес
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.