Особенности речевых актов порицания в англоязычном диалогическом дискурсе

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Кафедра теории и практики перевода

Аннотация к дипломной работе

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ПОРИЦАНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

ЯКУБОВСКАЯ

Дарья ТимофеевнаНаучный руководитель:

старший преподаватель

 Минск, 2016

РЕФЕРАТ

Дипломная работа 65 стр., 2 главы, 61 источника, 2 таблицы, 2 приложения.

Ключевые слова: ПРАГМАЛИНГВИСТИКА, РЕЧЕВОЙ АКТ, ПОРИЦАНИЕ, ИНВЕКТИВЫ, ИМПЛИЦИТНАЯ ОЦЕНКА, ЭКСПЛИЦИТНАЯ ОЦЕНКА, ПОЛИИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЭКСПРЕССИВЫ.

Объект исследования: англоязычные эпизоды общения, включающие речевые акты порицания.

Цель исследования заключается в выявлении специфики англоязычного речевого акта порицания в рамках диалогического дискурса.

Методы исследования: метод контекстуального анализа, описательный метод, метод сплошной выборки, метод статистической обработки данных.

Полученные результаты и их новизна. Систематизированы объекты речевого акта порицания и установлена взаимозависимость реакции и объекта порицания; определена коммуникативная интенция речевого акта порицания и его классификационная принадлежность в системе речевых актов; определена наиболее частотная реакция на речевой акт порицания в коммуникативном поведении. Установлена частотность употребления различных видов порицания, которые относятся к экспрессивным речевым актам. В англоязычном дискурсе, чаще встречаются прямые порицания равностатусных партнеров (54,83%). Реже всего встречается самопорицание (6,45%). Наиболее популярной реакцией является отрицание адресата своих действий или поведения (25,8%).

Практическая значимость исследования и область применения.

Результаты работы можно использовать в курсе преподавания теории межкультурной коммуникации, лингвистической прагматики, при обучении культуре речевого общения, а также при написании курсовых и дипломных работ. Комплексное изучение различных особенностей англоязычного речевого акта порицания поможет правильно оценивать коммуникативную ситуацию и организовать коммуникативную деятельность согласно правилам, принятым в обществе.

Настоящая работа является самостоятельным исследованием, достоверность результатов которого подтверждается научно обоснованной методикой исследования.

       

РЭФЕРАТ

Дыпломная работа 65 стар., 2 раздзела, 61 крынiцы, 2 табліцы, 2 дадатка.

Ключавыя словы: ПРАГМАЛIНГВIСТЫКА, МАЎЛЕНЧЫ АКТ, АСУДЖЭННЕ, ІНВЕКТЫВЫ, ІМПЛІЦЫТНАЯ АЦЭНКА, ЭКСПЛІЦЫТНАЯ АЦЭНКА, ПОЛІІНТЭНЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ, ЭКСПРЭСІВЫ.

Аб'ект даследавання: англамоўныя эпізоды зносін, якія ўключаюць маўленчыя акты асуджэння.

Мэта даследавання: заключаецца ў выяўленні спецыфікі маўленчага акту асуджэння ў рамках дыялагічнага дыскурсу.

Метады даследавання: метад кантэкстуальнаго аналізу, апісальны метад, метад суцэльны выбаркі, метад статыстычнай апрацоўкі дадзеных.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Сістэматызаваны аб'екты маўленчага акту асуджэння і ўсталявана ўзаемазалежнасць рэакцыі i аб'екта асуджэння; вызначана камунікатыўная інтэнцыя маўленчага акту асуджэння і яго класіфікацыйная прыналежнасць ў сістэме маўленчых актаў; вызначаны стаўленне да маўленчага акта асуджэння і рэакцыя ў камунікатыўных паводзінах. Ўсталявана частотнасць ужывання розных відаў асуждэння, якія адносяцца да экспрэсіўных маўленчых актаў. У англамоўным дыскурсе часцей сустракаюцца прамыя асуджэння равнастатусных партнёраў (54,83%). Радзей за ўсё сустракаецца самаасуджэнне (6,45%). Найбольш папулярнай рэакцыяй з'яўляецца адмаўленне адрасата ад сваіх дзеянняў або паводзін (25,8%).

Практычная значнасць даследавання і галіна выкарыстання. Вынікі даследавання можна выкарыстоўваць у курсе выкладання тэорыі міжкультурнай камунікацыі, лінгвістычнай прагматыкі, пры навучанні культуры маўленчых зносін, а таксама пры напісанні курсавых і дыпломных работ. Комплекснае вывучэнне розных асаблівасцяў англамоўнага маўленчага акту асуджэння дапаможа правільна ацэньваць камунікатыўную сітуацыю і арганізаваць камунікатыўную дзейнасць згодна з правіламі, прынятым у грамадстве.

Дадзеная работа з'яўляецца самастойным даследаваннем, дакладнасць вынікаў якога пацвярджаецца навукова абгрунтаванай методыкай даследавання.

SUMMARY

Diploma project 65 pp., 2 chapters, 61 sources, 2 tables, 2 app.

Keywords: PRAGMALINGUISTICS, SPEECH ACT, CENSURE, INVECTIVES, IMPLICITY EVALUATION, EXPLICITY EVALUATION, POLYINTENTIONALITY, EXPRESSIVES.

The object of the study: English episodes of communication including speech acts of censure.

The aim of the research is to reveal the specific features of English speech acts of censure in dialogical discourse.

Methods used in the research: contextual analysis method, descriptive method, the method of continuous sampling, operation statistical data analysis.

The results obtained and their novelty. The objects of speech acts of censure are systematized and the interdependence of the reaction and the censure object has been discovered; the communicative intention of the speech act of censure and its membership in a classification system of speech acts are defined. The most frequent reaction to the censure has been defined.

The frequency of occurrence of different types of speech acts of censure has been established. In English-speaking discourse, the direct censure of equal-status partners is more frequent (54.83%). Less often self-reproach can be found (6.45%). The most popular response is a denial of addressee actions or behavior (25.8%).

The practical value of the research and spheres of application. The results of the research can be applied in the course of teaching the theory of intercultural communication, linguistic pragmatics, in teaching the culture of verbal communication, as well as while writing course and thesis papers. A comprehensive study of the various characteristics of the English speech act of censure will help to assess the communicative situation and organize communication activities in accordance with the rules adopted in the community.

This work is an independent study, the results validity of which is confirmed by the scientifically grounded research technique.

Подпишитесь на рассылку:


Великобритания
соединенное королевство

Туристическая Великобритания
осведомлен - значит вооружен

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.