Регистрация
Ссылка на сайт:
Додаток 2 Вихідне діагностування
Тип: множинний вибір − єдина відповідь.

Висловлення. Державний стандарт початкової загальної освіти як комплексний нормативний документ включає...

Варіанти відповідей:

державний, регіональний і шкільний компоненти;
базовий навчальний план початкової школи, освітні стандарти галузей знань (навчальних предметів), державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи;
навчальний план, навчальні програми, навчально-методичне забезпечення;
рекомендації щодо організації навчального процесу у початкових класах; календарно-тематичне планування;
правильної відповіді немає.

Додаток 2

Вихідне діагностування

 1. Тип: множинний вибір − єдина відповідь.

Висловлення.  Державний стандарт початкової загальної освіти як комплексний нормативний документ включає...

Варіанти відповідей:

 1. державний, регіональний і шкільний компоненти;
 2. базовий навчальний план початкової школи, освітні стандарти галузей знань (навчальних предметів), державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи;
 3. навчальний план, навчальні програми, навчально-методичне забезпечення;
 4. рекомендації щодо організації навчального процесу у початкових класах; календарно-тематичне планування;
 5. правильної відповіді немає.
 1. Тип: множинний вибір − єдина відповідь.

Питання. Зміст освіти – це багатокомпонентне явище. Який з наведених переліків правильно розкриває структурні компоненти змісту освіти?

 Варіанти відповідей:

 1.  зміст освіти  знання − це знання, вміння, навички;
 2.  зміст освіти – це знання про природу, людину, суспільство тощо; досвід репродуктивної діяльності (уміння і навички); досвід творчої діяльності; емоційно-вольового, морально-естетичного ціннісного ставлення до оточуючого;
 3. зміст освіти – це навчальні предмети, що вивчаються в школі; практично-перетворювальна діяльність учнів; знання, вміння та навички, які необхідні для адаптації підростаючих поколінь
 1. Тип: множинний вибір − множинна відповідь.

Питання.  Які із зазначених проблем  сучасної дидактики початкового навчання безпосередньо пов’язані з оновленням змісту освіти?

Варіанти відповідей:

 1. пошук гнучких форм організації навчального процесу;
 2. розробка нових технологій навчання;
 3. розробка та упровадження Державних стандартів початкової загальної освіти;
 4. комп’ютеризація процесу навчання;
 5. підготовка підручників нового покоління;
 6. розробка навчально-методичного супроводу викладання шкільної;
 7. дисципліни.
 1. Тип: множинний вибір − єдина відповідь.

Питання. Що у навчальному процесі виступає об'єктом контролю навчальних досягнень учнів початкових класів?

Варіанти відповідей:

 1. знання, уміння й навички, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісне ставлення до світу;
 2. організаційні вміння, загальномовленнєві вміння, загальнопізнавальні вміння, контрольно-оцінні вміння;
 3. якість знань, рівень сформованості умінь, рівень ово­лодіння досвідом творчої діяльності, рівень самостійності учня під час виконання завдань;
 4. рівень оволодіння ключовими компетенціями;
 5. правильної відповіді немає.
 1. Тип: відповідності

Завдання. Установіть відповідність між видами навчання та особливостями організації навчання.

 1. Пояснювально-ілюстративне.

А. Передача змісту навчального матеріалу певними порціями, невеликими, логічно завершеними частинами, які вимагають виконання контрольних завдань; уведення нової порції завдань відбувається лише після засвоєння попередньої, навчальний матеріал засвоюється по елементними блоками.

 1. Проблемне.

Б. Спосіб організації активної навчальної діяльності; розв’язання учнями різноманітних пізнавальних завдань; передбачає застосування також евристичної бесіди, дослідницького методу тощо.

 1. Дистанційне.

В. Вид навчання, у якому головним методом виступає пояснення, що поєднується з наочністю; Слухання і запам’ятовування − провідні види навчально-пізнавальної діяльності, а безпомилкове відтворення вивченого навчального матеріалу − головний критерій ефективності.

 1.  Програмове

Г. Кожен учень працював відповідно до своїх індивідуальних можливостей, у зручному темпі навчання.

 1.  Особистісно орієнтоване

Д. Навчання за допомогою засобів телекомунікацій, при якому суб’єкти навчального процесу (викладач, учні, тьютори, модератори) віддалені один від одного у просторі і часі.

 1. Тип: відповідності

Завдання. Розподіліть види навчання на традиційні (усталені) та інноваційні

 

А. Пояснювально-ілюстративне

1. Традиційні

Б. Інтерактивне

 

В. Дистанційне.

2. Інноваційні

Г. Програмоване.

 

Д. Проблемне

 

Е. Комп’ютерне навчання.

 

Ж. Кредитно-модульне навчання.

 

З. Особистісно-орієнтоване навчання.

 

И. Догматичне.

 1. Тип: відповідності

Завдання. Установіть відповідність між типами уроку та їх структурними елементами.

1. Застосування знань, умінь і навичок.

А. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого; узагальнення та систематизація знань.

2. Засвоєння нових знань.

Б. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи); первинне застосування нових знань (пробні вправи); самостійне застосування знань у стандартних умовах (вправи за зразком); творче перенесення знань у нові ситуації (творчі вправи).

3. Формування умінь і навичок.

В. Осмислення змісту, послідовності застосування способів виконання дій, самостійне виконання учнями завдань під контролем учителя; звіт учнів про роботу, теоретичне обґрунтування результатів

 

Г. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять; перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення; застосування учнями знань у стандартних і змінених умовах; перевірка, аналіз і оцінювання робіт.

 

Д. Відтворення та узагальнення понять; систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки.

 1. Тип: множинний вибір − єдина відповідь

Питання. Яким є сучасне трактування поняття „методи навчання”?

Варіанти відповідей:

 1. системний об'єкт, який включає види і прийоми взає­мопов'язаної педагогічної діяльності вчителя і навчальної діяльності учнів для вирішення різноманітних дидактич­них задач, спрямованих на оволодіння матеріалом, що вивчається;
 2. способи впорядкованої цілеспрямованої взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, що спрямована на досягнення мети процесу навчання та реалізацію його функцій;
 3. способи спільної діяльності вчителя та учнів, в резуль­таті якої відбувається засвоєння школярами знань, умінь та навичок, розвиваються здібності, формується система цінностей;
 4. мистецтво вчителя направляти думки учнів у необхідне русло та організовувати роботу за попередньо визначеним планом;
 5. правильної відповіді немає.
 1. Тип: відповідності

Завдання. Доберіть певні складові до кожного структурного компоненту педагогічного процесу.

1. Цільовий.

А. Використання резервних методів та форм.

2. Змістовний.

Б. Відбір системи знань, вмінь, які необхідно опанувати.

3. Діяльнісний.

В. Методи, прийоми, способи педагогічних дій.

4. Результативний.

Г. Оцінка наслідків і якості здійснення педагогічного впливу в межах педагогічного процесу.

5. Ресурсний.

Д. Визначення логіки педагогічних дій

 1. Тип: відповідності

Завдання. Установіть правильну послідовність підготовки вчителя до уроку.

1. Перший етап

А. Вибір методів і прийомів навчання

2. Другий етап

Б. Складання плану конспекту уроку

3. Третій етап

В. Визначення обсягу і змісту навчального матеріалу

4. Четвертий етап

Г. Формулювання мети і завдань уроку

5. П'ятий етап

Д. Вибір наочно-технічного оснащення уроку

6. Шостий етап

Е. Вибір форм організації навчання (структура уроку, тривалість кожного елемента, поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи)

7. Сьомий етап

Ж. Визначення змісту й методів виконання домашнього завдання.

 1. Тип: множинний вибір − єдина відповідь

Питання. Яка із запропонованих класифікацій методів навчання відноситься до класифікації методів навчання за рівнем пізнавальної самостійності та активності учнів?

Варіанти відповідей:

 1. методи викладання, методи учіння;
 2. методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів, методи стимулювання і мотивації учіння, методи контролю і самоконтролю ефективності навчання;
 3. пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу,  частково-пошуковий, дослідницький;
 4. індуктивні, дедуктивні, традуктивні, синкретичні.
 1. Тип: множинний вибір − множинна відповідь

Завдання. Вкажіть суттєві характеристики домашньої навчальної роботи як форми організації навчання.

Варіанти відповідей:

 1. вимагає від молодших школярів певної самостійності — не лише розумової, а й організаційної;
 2. здійснюється за завданням учителя,  але без безпосереднього його керівництва;
 3. сприяє формуванню умінь  і  навичок  самостійного учіння;
 4. допомагає глибше зрозуміти навчальний матеріал;
 5. забезпечує організацію дозвілля учнів. 
 6.  
 1. Тип: множинний вибір − єдина відповідь

Питання. Яка з наведених класифікацій представляє класифікацію самостійних робіт за способом організації?

Варіанти відповідей:

 1. спрямовані на підготовку учнів до сприймання нового матеріалу, на засвоєння нових знань, на закріплення вивченого, на формування умінь і навичок, на контроль і корекцію набутих знань, умінь та навичок;
 2. за зразком, за правилом чи системою правил, констру­ктивні (творчі);
 3. загальнокласні (фронтальні), групові, індивідуальні;
 4. правильної відповіді немає. 
 1. Тип: множинний вибір-єдина відповідь

Питання. У якій послідовності виконуються наступні етапи вивчення кожного числа у концентрі “Десяток”?

Варіанти відповідей:

 1. утворення числа; порівняння числа, що вивчається, з попередніми; запис числа за допомогою цифри; місце числа в послідовності натуральних чисел; склад числа;
 2. порівняння числа, що вивчається, з попередніми; склад числа; місце числа в послідовності натуральних чисел; запис числа за допомогою цифри; утворення числа;
 3. запис числа за допомогою цифри; порівняння числа, що вивчається, з попередніми; місце числа в послідовності натуральних чисел; утворення числа; склад числа;
 4. склад числа; утворення числа; порівняння числа, що вивчається, з попередніми; місце числа в послідовності натуральних чисел; запис числа за допомогою цифри.
 1. Тип: відповідності

Завдання. Доберіть до кожної групи прикладів, що пропонуються учням, відповідну мету, яку при цьому ставить учитель.

 1. Чим схожі й чим відрізняються числа у кожній парі:

54  і 154;      28 і 128;      67  і 167;       99 і 199.

А. Навчити учнів порівнювати числа.

2.  Запиши цифрами 5 і 8 всі трицифрові числа. Скільки таких чисел можна записати?

Б. Навчити учнів записувати числа.

3.  Які цифри можна поставити замість “віконець”, щоб отримати вірні нерівності:

035  > 435;     600 > 604;    

00 0 >  00;  547 < 047

В. Навчити учнів визначати ознаки при порівнянні.

 


 1. Тип: відповідності

Завдання. Доберіть до кожного завдання, що пропонуються учням, відповідну мету, яку при цьому ставить учитель.

 1. Не виконуючи обчислень, постав знаки > або  <, щоб отримати правильні нерівності:

12 ∙ 9 … 12 ∙ 11;           24 ∙ 7 … 24 ∙ 5.

А. Навчити учнів порівнювати добутки на основі принципів побудови таблиці множення.

2. Постав замість крапок числа, щоб отримати правильні рівності: 3+3+3+3+…= 3 ∙ 6;

23 ∙ 3 +23+23 = 23 ∙ …

Б. Навчити учнів порівнювати вирази на основі визначення дії множення.

3. Обчисли значення добутків у стовпчиках, користуючись даними рівностями:

9 ∙ 5 = 45,   7 ∙ 6 = 42,    9 ∙ 4,     7 ∙ 5,     9 ∙ 6;      7 ∙ 7.

В. Навчити учнів заміняти позначені арифметичні дії на відповідні.

 1. Тип: відповідності

Завдання. Установіть відповідність між правилами, за якими виконуються  арифметичні обчислення і відповідними завданнями, для виконання яких використовуються ці правила.

1. Правило сполучної властивості множення

А. Постав знаки >, < або =, щоб отримати правильні записи:

(27 + 8) ∙ 6 … 27 ∙ 6 + 8.

2. Правило розподільної властивості множення.

Б. Які суми діляться на 4:

   20 + 8,    23 + 25,   16 + 13,     47 + 42.

3. Правило ділення сумі на число.

 

В. Покажи за допомогою дужок, добутки яких двох чисел замінили їх значенням:

         9 ∙ 8 ∙ 10 = 72 ∙ 10,            9 ∙ 8 ∙ 10 = 9 ∙ 80

 1. Тип: множинний вибір-єдина відповідь

Питання. Яку мету ставить учитель, пропонуючи учням завдання: “Покажи за допомогою дужок, добуток яких двох чисел замінили його значенням: 8 ∙ 10 ∙ 7 = 56 ∙ 10”.

Варіанти відповідей:

 1. навчити учнів обирати раціональний спосіб обчислювання;
 2. закріпити знання переставного закону множення;
 3. навчити учнів використовувати при обчисленнях сполучний закон множення.

 

 1. Тип: множинний вибір-єдина відповідь

Питання. З якою метою вчитель дає наступне завдання: “За якою ознакою поділені вирази на дві групи?

(36+6):6        (10+32):6

(24+18):6      ( 34+8):6”?

Варіанти відповідей:

 1. навчити учнів виділяти ознаки схожості і відмінності;
 2. навчити учнів обирати раціональний обчислювальний прийом ділення;
 3. навчити учнів використовувати при обчисленнях правило ділення суми на число.
 1. Тип: множинний вибір - множинна відповідь

Питання. На яких науково-методичних засадах ґрунтується звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти.

Варіанти відповідей:

 1. предметом читання є позначена буквами звукова будова слова;
 2. основними прийомами навчання грамоти мають бути звуковий аналіз та синтез;
 3. початку ознайомлення дітей з буквами має передувати період практичного засвоєння звукової системи рід­ної мови;
 4. початкові фонетичні уявлення діти мають одержувати тільки па основі спостережень за відповідними одиницями живого мовлення з належним усвідомленням їх істотних ознак.
 1. Тип: множинний вибір - множинна відповідь

Питання. За якими напрямами здійснюється робота з розвитку мовлення на уроках навчання грамоти?

Варіанти відповідей:

а) удосконалення звуковимови;

б) розвиток умінь писати твори;

в) словникова робота;

г) робота над реченням і зв’язним висловлюванням;

д) робота над текстами різних типів і стилів.

 1. Тип: відповідності

Завдання. Розподіліть завдання по групам.

 

А. Підкреслене вимовляння одного із звуків в слові.

1. Прийоми звукового аналізу.

Б. Утворення складів (злиттів) приголосного з усіма вивченими голосними.

2. Прийоми звукового синтезу.

 

В. Впізнавання і виділення із слів вірша, скоромовки, чистомовки найчастіше вживаного звука.

 

Г. Зіставлення слів, які розрізняються одним звуком.

 

Д. Виділення звука із слова на основі словесного опису та спостереження за його

артикуляцією.

 1. Тип: множинний вибір-єдина відповідь

Питання. Яким є перший етап основної частини уроку ознайомлення з новою буквою?

Варіанти відповідей:

а) ознайомлення з буквою;

б) аналітичні вправи з буквою;

в) підготовчі артикуляційно-слухові вправи;

г) читання слів із новою буквою.

 1. Тип: відповідності

Завдання. Підберіть до кожного поняття відповідне пояснення.

1.Мовленнєві уміння

А. Готовність до виконання теоретичної або практичної дії на основі засвоєних знань із мови.

2. Мовні уміння.

 

Б. Уміння аналізувати тексти-взірці різних типів і стилів мовлення, визначати функції мовних одиниць у тексті, створювати власні висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації.

 1. Тип: відповідності

Завдання. Відтворіть правильну послідовність етапів формування граматичного поняття.

1. І

    етап.

А. Аналіз мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття.

2. ІІ      етап.

Б. Уточнення суті ознак поняття і зв’язків між ними.

3. ІІІ етап.

 

В. Конкретизація вивченого поняття завдяки виконанню вправ. Які вимагають практичного застосування одержаних знань.

4. ІV

етап.

 

Г. Узагальнення істотних ознак поняття, встановлення зв'язків між ними та введення терміна.

 

 1. Тип: відповідності

Завдання. Підберіть до кожного поняття відповідне пояснення.

1. Коментоване письмо.

А. Вид орфографічної вправи, що полягає в тому, щоб учень під час написання (найчастіше під диктовку) слів, речень чи тексту пояснював усі орфограми (або пунктограми), називав їх типи, наводив правила, добирав перевірні слова, робив висновок.

2. Вільний диктант.

Б. Вид орфографічної вправи, завданням якого є навчити школярів правильно виділяти в тексті основну думку, ділити текст на частини тощо.

 

 1. Тип: відповідності

Завдання. Підберіть до кожного поняття відповідне пояснення

1. Фонетичні написання.

А. Написання слів, в яких кожна буква відповідає вимові  і перевіряється нею.

2. Традиційні написання.

Б. Написання слів, в яких буквене позначення окремих звуків неможна пояснити правилами сучасного правопису.

 1. Тип: множинний вибір - множинна відповідь

Питання. Які змістові лінії містить літературний компонент (читання)?

Варіанти відповідей:

 1. розвиток навички читання;
 2. соціокультурна лінія;
 3. коло читання;
 4. літературознавча пропедевтика, розвиток умінь аналізувати та розуміти зміст літературного твору;
 5. ознайомлення з дитячою літературою;
 6. розвиток навичок самостійно працювати з книжкою;
 7. розвиток літературної творчої діяльності школярів.
 1. Тип: множинний вибір-єдина відповідь

Питання. З яких етапів складається процес роботи над художнім твором?

Варіанти відповідей:

 1. підготовча робота, первинний синтез, вторинний синтез;
 2. підготовча робота, первинний синтез, аналіз, вторинний синтез;
 3. первинний синтез, аналіз, вторинний синтез;
 4. підготовча робота, первинний синтез, аналіз.

 

 

 1. Тип: множинний вибір-множинна відповідь.

 Питання. Визначте специфічні (конкретнопредметні) принципи викладання курсу "Природознавство":

Варіанти відповідей:

а) наочності:

б) інтеграції;

в) зв’язку з життям;

г) батьківщинознавчий;

д) міжпредметних зв’язків;

е) науковості;

ж) системності;

з) природоохоронності;

и) сезонності;

к) доступності;

л) краєзнавчий.

 

 1. Тип: множинний вибір-єдина відповідь.

Питання. Які вміння формує вчитель у учнів початкових класів за допомогою таких питань: „Що відбулося спочатку?”, „Що відбулося потім?”, „Чому зимуючі птахи з настанням холодів перелітають ближче до житла людей?”, „Чому взимку дерева не ростуть, а перебувають у стані покою?”.

Варіанти відповідей:

 1. уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;    
 2. уміння класифікувати об’єкти природи; 
 3. уміння порівнювати об’єкти природи;
 4. уміння формулювати пізнавальні запитання.
 1. Тип: відповідності.

Питання. Приведіть у відповідність домашні завдання з природознавства для вивчення різних тем:

1. Вода в довкіллі.              2. Чому змінюються пори року?

А. Стежити за погодою.

Б. Виконати низку дослідів.

В. Скласти схему.

Г. Намалювати малюнок.

Д. Читати текст підручника.

Е. Підібрати народні прикмети.

Ж. Проаналізувати календар природи.

З. Знайти на карті річки та моря України.

 1. Тип: множинний вибір-єдина відповідь.

Питання.  Виберіть правильне визначення методу спостереження:

Варіанти відповідей:

 1. цілеспрямоване, планомірне сприймання об’єктів навколишньої дійсності, яке підпорядковане конкретно-визначеним цілям й вимагає вольових зусиль;
 2. метод навчання дітей природознавства шляхом показу вчителем певного об’єкту (натурального чи штучного);
 3. спосіб організації взаємозв’язаної діяльності учителя і учнів, в якій учитель виконує функції джерела навчального змісту й суб’єкта керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
 1. Тип: множинний вибір-множинна відповідь.

Питання. Назвіть види природничих спостережень за об’єктом спостереження:

Варіанти відповідей:

а) фенологічні;

б) короткотривалі;

в) за рослинами;

г) за тваринами;

д) довготривалі;

е) за об’єктами неживої природи;

ж) репродуктивні;

з) за явищами неживої природи;

и) творчі.

 

 1. Тип: множинний вибір-єдина відповідь.

Питання. Виберіть правильне визначення методу демонстрації:

Варіанти відповідей:

а) цілеспрямоване, планомірне сприймання об’єктів навколишньої дійсності, яке підпорядковане конкретно-визначеним цілям й вимагає вольових зусиль;

б) метод навчання дітей природознавства шляхом показу вчителем певного об’єкту (натурального чи штучного);

в) способом організації взаємозв’язаної діяльності учителя і учнів, в якій учитель виконує функції джерела навчального змісту й суб’єкта керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

 1. Тип: завершіть речення:

Змістом предмету «Фізична культура» у початковій школі є
__________________________________________________________________________________

 1. Тип: завершіть речення:

Основними компонентами змісту предмету «Фізична культура» є:
__________________________________________________________________________________

 1. Тип: завершіть речення:

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю. Назвіть способи рухової діяльності в початковій школі: _______________________________________________________

 

 1. Тип: завершіть речення:

Метою освітньої галузі «Основи здоров'я» Державного стандарту початкової загальної освіти є __________________________________________________________________________________

 1. Тип: завершіть речення:

Назвіть методи, прийоми, які є ефективними на уроках «Основи здоров'я»___________________________________________________________________

 1. Тип: завершіть речення:

Метою освітньої галузі «Мистецтво» Державного стандарту початкової загальної освіти є
__________________________________________________________________________________

 1. Тип: завершіть речення:

Назвіть види та жанри образотворчого мистецтва

Види:_____________________________________________________________________________

Жанри:____________________________________________________________________________

 1. Тип: завершіть речення:

Дайте визначення живопису, назвіть його технічні різновиди

Живопис:__________________________________________________________________________

Технічні різновиди_________________________________________________________________

 1. Тип: завершіть речення:

 Які художньо-педагогічні технології застосовуються на уроках музичного мистецтва?

 1. Тип: завершіть речення:

Назвіть традиційні українські музичні інструменти

а) які були невід’ємною складовою частиною різних ритуалів – __________________________________________________________________________________

б) які були засобом зв’язку , застосовувалися для передачі умовних сигналів на відстань –__________________________________________________________________________________

в) для акомпанементу кантів, псальмів та інших духовних піснеспівів – __________________________________________________________________________________

г) які належали до клейнодів Запорозької Січі, тобто до священних символів державності України –__________________________________________________________________________________

д) які складали кістяк оркестру Війська Запорозького __________________________________________________________________________________

е) що не мають аналогів у світовій музичній культурі __________________________________________________________________________________

 

 

 

 Пожаловаться

Материал из рубрики: Мои статьи
5
рейтинг рассчитывается на оценке от 1 до 5

Другие материалы