Робоча программа (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3

Форма №4-3.02

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО

РОБОЧА ПРОГРАМА

Циклу спеціальної підготовки з

„Пластичної та реконструктивно-відновної хірургії”

Факультет інтернатури та післядипломної освіти

Кафедра комбустіології, пластичної хірургії та урології

кількість годин

іспит (годин)

аудиторних

всього

лекції

практичні

семінари

936

235

493

202

6

Підготовлено згідно з кваліфікаційною характеристикою лікаря – хірурга, затверджено наказом МОЗ України від 02.04.09р. № 000.

Програму обговорено на засіданні кафедри

02.04.2009 р. протокол

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

Зав. кафедрою комбустіології,

пластичної хірургії та урології

професор _______________ Е. Я. Фісталь

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Цикл спеціальної підготовки з “Пластичної та реконструктивно-відновної хірургії” проводяться з метою підготовки лікарів-хірургів структурного підрозділу
закладів охорони здоров'я, які будуть надавати спеціалізовану медичну
допомогу з пластичної та реконструктивної хірургії, визначення рівня їх теоретичної та практичної підготовки відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик з хірургії. Метою циклів є поглиблення професійних знань, умінь та навиків, ознайомлення із основними досягненнями у галузі, надання допомоги лікарям у підготовці.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних лікарю-хірург з питань пластичної, реконструктивно-відновної та естетичної хірургії для проведення самостійної лікувальної роботи. Програму побудовано за системою блоків. Блоками є 33 курси програми. Курс – відносно самостійна частина програми, в якій подана значна за обсягом теоретична і практична інформація з певного розділу знань з комбустіології. Курси розбито на підрозділи, кожний з яких включає кілька тем, а тема складається з окремих елементів. Питання невідкладної допомоги, методів дослідження включено в кожний курс або розділ програми.

Для орієнтації в програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси, розділи, теми і елементи є закодовані.

Із суміжних дисциплін за додатковими програмами включено розділи з організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, проблеми СНІДу та вірусних гепатитів, основ законодавства України та медичної інформатики.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Для виявлення рівня знань і навиків курсантів передбачено такі види контролю: оцінка базових знань, етапний контроль та заключні іспити. Для базового та заключного іспиту використовують тестові завдання та елементи комп¢ютерної атестаційної програми.

Курсантам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.

НАВЧАЛЬНИЙ План

циклу спеціалізації за фахом «Пластична та реконструктивно-відновна хірургія»

Тривалість навчання : 6 місяців ( 936 год. ).

Код

Назви тем

Кількість навчальних годин

Лекції

Практ. заняття

Семінар

Разом

1.   

Історія. Поняття. Основні принципи і методи у пластичній хірургії

Історія пластичної хірургії

Етапи розвитку пластичної хірургії

Поняття, мета і завдання пластичної, реконструктивної і естетичної хірургії

Зміст предмета і прийнята термінологія.

Сучасна пластична хірургія

Фундаментальні принципи пластичної хірургії

11

2

3

2

6

-

-

2

13

4

3

2

30

6

6

6

Основні принципи, технології у пластичній хірургії

2

2

2

6

Методи пластичної хірургії

2

2

2

6

2.   

Матеріали у пластичній хірургії

Матеріали для сучасної пластичної хірургії

використання алопластичних матеріалів

8

1

16

3

12

2

36

6

Проблеми пересадки аутотканин, клапті і трансплантати

3

-

3

6

Матеріали, що імплантуються

1

2

3

6

Методики розтягування шкіри.

1

4

1

6

Вживання тканинних експандерів

1

3

2

6

Культури кліток покривних тканин, кератиноцити і фібробласти

1

4

1

6

3.   

Загоєння ран.

Особливості нормальної репарації, клітини, формування і класифікація рубцевої тканини запальна або ексудативна фаза,

проліферативна фаза, фаза диференціації

6

1

17

4

7

1

30

6

Гіпертрофічні і келоїдні рубці

1

4

1

6

Первинна хірургічна обробка ран

2

2

2

6

Повторна обробка ран. Принципи лікування гнійних ран

1

4

1

6

Корекція рубців в різних областях тіла.

Компресійний одяг у практиці лікування рубців.

1

3

2

6

4.   

Мікрохірургія.

Поняття, принципи. Експериментальна мікрохірургія

9

2

21

3

6

1

36

6

Клінічна мікрохірургія і вільна пересадка тканин.

2

4

-

6

Історія розвитку і перспективи мікрохірургії.

2

3

1

6

Мікрохірургічна техніка

1

4

1

6

Мікрохірургічна техніка судинних анастомозів.

1

4

1

6

Шов периферичних нервів

1

3

2

6

5.   

Загальні закономірності мікросудинної анатомії тканин і типи кровопостачання клаптів

Класифікація клаптів за типом кровопостачання і тканинним компонентам.

Прості і складні клапті, принципи розподілу клаптів. Моно-, полі - та мегаклапті. Поняття про судинний басейн. Вільні складні клапті і варіанти їх включення в кровообіг. Принципи розподілу невільних клаптів

Розподіл трансплантатів по наявності джерел живлення. Розподіл трансплантатів по біологічному типу тканин. Розподіл трансплантатів по термінах формування.

10

2

20

3

6

1

36

6

Перфорантні клапті і клапті з атиповим кровотоком. Кровообіг при атипових варіантах включення тканин

2

3

1

6

Донорські зони. Вимоги до донорських зон

1

4

1

6

Техніка забору клаптів. Визначення локалізації живлячих клапоть судин

1

4

1

6

Післяопераційне дослідження клаптів Ускладнення при мікрохірургічній пересадці тканинних трансплантатів. Чутливість клаптів до гіпоксії. Клінічна картина ішемічних ушкоджень комплексів тканин.

Профілактика і лікування ішемічних реперфузійних уражень тканин.

2

3

1

6

Ускладнення з боку донорських областей

2

3

1

6

6.   

Класифікація типів кровопостачання складних шкірних клаптів.

Кровопостачання м'язів, кісток, нервів, сухожиль Кісткова пластика.

8

2

19

3

9

1

36

6

М'язово-періостальні і вільні кісткові клапті

1

3

2

6

Методи забору і фіксації кісткових аутотрансплантатов ВЧКО. Клітинні технології

1

4

1

6

Мікрохірургічна пересадка кісткових трансплантатів.

1

4

1

6

М'язові клапті

2

2

2

6

Складні клапті фасцій і сухожиль

1

3

2

6

7.   

Реабілітація, лікарська трудова експертиза

Структура заходів реабілітаційного періоду. Лікування хворих в стадії реконвалесценції.

Методи реабілітації стаціонарного етапу.

Методи реабілітації другого (диспансерного) етапу, першої, другої та третьої лінії.

Методи третьої лінії (реконструктивно-відновлювальна хірургія)

злоякісні пухлини на рубцях.

Санаторно-курортне лікування.

Суспільно-психологічна реабілітація

4

18

-

22

8.   

Реконструктивна хірургія голови та шиї

Клінічна і топографічна анатомія голови і шиї

22

2

27

2

23

2

72

6

Оперативні доступи до судин і органів шиї і голови

2

2

2

6

Пороки розвитку голови і шиї

3

-

3

6

Пошкодження м'яких тканин голови, травма лицьового скелета

3

-

3

6

Краніофасциальная хірургія

2

2

2

6

Природжені дефекти губи. Первинна корекція

2

3

1

6

Вторинні деформації верхньої губи

1

4

1

6

Реконструкція повік і брів.

1

3

2

6

Корекція птозу верхніх повік

2

3

1

6

Реконструкція вушної раковини.

1

3

2

6

Реконструкція носа

2

2

2

6

Реконструктивні операції при пухлинах голови і шиї

1

3

2

6

9.   

Реконструктивна хірургія верхньої кінцівки

Клінічна анатомія верхньої кінцівки

28

1

55

3

19

2

102

6

Хірургічна анатомія кисті

рентгенографія руки і кисті

4

1

1

6

Пошкодження верхньої кінцівки і кисті. Класифікація

2

2

2

6

Особливості надання першої допомоги при травмі кисті особливості анестезії

1

4

1

6

Особливості лікування поширених дефектів кисті.

2

3

1

6

Вільна і невільна шкірна пластика на кисті

2

3

1

6

Відновна хірургія сухожиль розгиначів кисті

1

4

1

6

Відновлення сухожиль сгибателей кисті

2

3

1

6

Відновна хірургія судин пальців і кисті.

1

4

1

6

Хірургія нервів кисті

2

3

1

6

Ревматоїдний артрит

1

4

1

6

Інфекції і ін. захворювання кисті

1

4

1

6

Пухлини кисті

1

4

1

6

Контрактури кисті

2

2

2

6

Реплантації кисті і пальців

2

3

1

6

Питання реабілітації хворих з пошкодженнями і наслідками пошкоджень верхньої кінцівки і кисті

Контрактура Дюпюітрена

2

1

3

5

1

6

6

10.   

Реконструктивна хірургія нижньої кінцівки

Клінічна анатомія нижньої кінцівки. Стегно і коліно.

10

1

24

3

8

2

42

6

Анатомія гомілки і стопи

3

2

1

6

Травматичні пошкодження нижніх кінцівок.

1

4

1

6

Особливості лікування травм нижньої кінцівки

1

4

1

6

Реконструктивні операції при важких травмах гомілки і стопи

1

4

1

6

Реконструкція нижньої кінцівки при пухлинах і судинних захворюваннях

2

3

1

6

Реконструктивні операції в області тазу

1

4

1

6

11.   

Трофічні виразки, особливості хірургічного лікування

Характеристика основних форм трофічних виразок, етіологія і класифікація

Ішемічні виразки

Венозні виразки

Трофічні виразки

Виразки, що не підлягають хірургічному лікуванню.

Виразки, що мають відносні показання до хірургічного лікування.

Виразки, маючі абсолютні показання до хірургічного лікування.

- виразки, що втратили безпосередній зв'язок з етіологічним чинником.

- виразки, етіологічні чинники яких продовжують діяти.

8

2

50

8

8

2

66

12

Місцеве лікування виразок

Операції, направлені на усунення або зменшення вираженості ХВН.

Операції, направлені на зменшення артеріальної ішемії.

Операції на вегетативній нервовій системі, периферичних нервових стволах.

Види і методи пластичних операцій.

- загальна техніка в пластичній хірургії

- вільна шкірна пластика.

- невільна шкірна пластика.

- операції з використанням клаптів з осьовим кровообігом.

6

42

6

48

12.   

Ранові покриття, їх класифікація

Синтетичні покриття

Біологічні покриття

Комбіновані покриття

Класифікація покриттів за механізмом дії

2

4

6

13.   

Клітинні технології в лікуванні травм, опіків та їх наслідків

Сучасні вимоги щодо пов'язок.

Характеристика композитних матеріалів з включенням аутологічних та алогенних фібробластів та кератиноцитів.

Клітинні технології лікування Стовбурові клітини

Біотехнології

2

4

6

14.   

Дерматоонкологія

5

6

7

18

Пігментні невуси і доброякісні пухлини шкіри.

2

1

3

6

Злоякісні пухлини шкіри. Лімфаденектомія

1

3

2

6

Меланома шкіри.

2

2

2

6

15.   

Термічні опіки.

Етіологія, патогенез. Класифікація і принципи лікування

Опікові рани при глибоких опіках, місцеве лікування

Превентивна хірургія глибоких опіків.

Клітинні технології лікування глибоких опікових ран.

Забезпечення та методи не медикаментозного місцевого лікування рани.

Загальні принципи оперативного лікування при глибоких опіках.

Техніка дерматомної шкіряної пластики.

Методи знеболювання в хірургії опіків.

Профілактика і корекція крововтрати при некректомії.

Рання хірургічна некректомія

6

2

4

33

3

30

1

1

40

6

34

16.   

Хімічні опіки. Опіки агресивними рідинами

Хімічні опіки. Етіологія та патогенез.

Особливості клінічного перебігу при хімічних опіках.

Характеристика нейтралізаторів при хімічних опіках різної етіології.

Загальне та місцеве лікування при хімічних опіках.

2

3

1

6

17.   

Електротермічні, термомеханічні, радіаційні опіки

Електричні опіки, електротермічні опіки. Патогенез.

Термомеханічні опіки.

Радіаційні опіки.

Комбіновані та сочетані травми. особливості ампутації при опіках

зона великих суглобів

Опіки очей.

4

10

14

18.   

Відмороження, принципи лікування і реконструктивної хірургії

Етіологія та патогенез відморожень.

Озноблення. Загальні ускладнення.

Періоди холодової травми.

Принципи інтенсивної терапії відморожень.

Принципи місцевого лікування відморожень.

Оперативне лікування відморожень різного ступеню тяжкості.

Консервативна та оперативна реабілітація хворих з відмороженнями.

1

3

2

6

19.   

Пластична урологія

Пороки розвитку зовнішніх геніталій. Гіпо і епіспадія.

5

1

7

2

6

3

18

6

Операції при пороках розвитку урогенітальної області

2

2

2

6

Транссексуалізм. Методи хірургічної корекції

2

3

1

6

20.   

Естетична хірургія

Особливості практики естетичної хірургії

Зміст предмета і прийнята термінологія.

Етапи розвитку

6

3

8

1

4

2

18

6

Організація служби естетичній хірургії, психологічні і юридичні особливості роботи з пацієнтами

1

4

1

6

Сучасні методики естетичної хірургії. Ендоскопічна техніка, лазерні і ультразвукові технології

2

3

1

6

21.   

Естетична дерматологія

1

4

1

6

22.   

Естетична хірургія молочних залоз

Хірургічна анатомія молочної залози

Пороки розвитку, фізіологічні зміни і захворювання молочної залози

28

2

2

45

3

3

19

1

1

92

6

6

Збільшуюча маммопластика. Вибір імплантата

2

3

1

6

Техніка збільшуючої маммопластики. Ревізійні операції

2

2

2

6

Редукційна маммопластика.

2

3

1

6

Корекція птозу молочних залоз

1

3

2

6

Поєднання збільшуючої маммопластики з корекцією птозу

2

3

1

6

Реконструкція молочних залоз при природженій патології. Синдром Поланда.

2

3

1

6

Пластика ареол

1

6

1

8

Реконструкція молочної залози після мастектомії за допомогою тканинних експандерів і ендопротезів

2

2

2

6

Реконструкція молочної залози клаптями з осьовим кровопостачанням

2

3

1

6

Обстеження жіночих грудей. Передпухлинні захворювання молочних залоз

2

3

1

6

Гінекомастія і її хірургічна корекція

2

3

1

6

Клапті в реконструкції молочної залози

2

3

1

6

Імплантати молочної залози

2

2

2

6

23.   

Естетична хірургія повік

Блефаропластика

5

1

9

4

4

1

18

6

Ускладнення блефаропластики

2

3

1

6

Хірургічна корекція рубцевого вивороту

2

2

2

6

24.   

Естетична хірургія обличчя

Лоб і середня зона

1

4

1

6

Естетична корекція нижньої зони і шиї

1

3

1

6

Рітідектомія. Операції по зміні контурів обличчя

4

12

2

18

25.   

Дермабразія і контурна пластика

Пілінги і шліфовки шкіри, механічні, хімічні і лазерні методики

Профільна і контурна пластика

2

3

1

6

26.   

Естетична ринопластика.

Діагностика і принципи планування

4

1

10

4

4

1

18

6

Методи первинної ринопластики. Закритий метод

2

2

2

6

Ускладнення ринопластики. Вторинна ринопластика

1

4

1

6

27.   

Отопластика

Деформації вушних раковин

3

1

7

4

2

1

12

6

Естетична хірургія вушної раковини

2

3

1

6

28.   

Особливості анестезії при проведенні естетичних операцій

2

3

1

6

29.   

Перед - і післяопераційне ведення пацієнтів після естетичних операцій

2

3

1

6

30.   

Хірургія підвищеної ваги, контурів тіла і черевної стінки

Принципи і методи липоскульптуры. Ліпосакція

8

1

15

4

7

1

30

6

Сучасні методики баріатричної хірургії

2

1

3

6

Анатомія і види деформації передньої черевної стінки

1

4

1

6

Методи абдомінопластики

2

3

1

6

Реконструкція передньої черевної стінки

2

3

1

6

31.   

Некрози кісток і м´яких тканин

Пролежні

7

2

11

2

6

2

24

6

Остеомієліт, методи санації і реконструкції

1

4

1

6

Компрессионно-дістракционний остеосинтез, методи подовження кісток

2

2

2

6

Поєднання КДА і мікрохірургічних методів реконструкції

2

3

1

6

32.   

Особливості пластичної хірургії в вікових категоріях

Особливості пластичних операцій у дітей

4

2

8

3

6

1

18

6

Особливості естетичних операцій у дітей

1

3

2

6

Особливості пластичних операцій в літніх.

1

2

3

6

33.   

Іспит

-

-

-

6

Всього по кафедрі (годин)

226

488

192

906

Додаткові програми

35

Стан профілактики і допомоги хворим на туберкульоз

2

2

2

6

36

Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях

Перша допомога та її організація на місці і при транспортувані постраждалих

Алгоритм транспортування хворих в стані опікового шоку.

Система етапного лікування обпечених при масо вих травмах.

2

2

2

6

37

Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів

2

2

2

6

38

Медична інформатика

2

2

2

6

39

Медико-юридичні питання практики естетичної хірургії

2

2

2

6

Всього (годин)

235

493

202

936

Факультативно:

Основи косметології та медичний макіяж

Косметична хімія

Косметична дерматологія

Медичний макіяж

2

2

2

6

Мета навчання: підготовка лікаря-хірурга з фаху «Пластична та реконструктивно-відновна хірургія » та визначення рівня його знань і умінь відповідно до кваліфікаційних вимог.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.