Робоча программа з основ конституційного права України (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

професор _________

«___»___________ 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

для студентів ІІ курсу з фаху «Стоматологія», «Клінічна фармація», «Фармація» та І курсу (заочне навчання) з фаху «Клінічна фармація»

План навчального процесу

Курс (або курси, на яких викла-дається дис-ципліна)

Семестр

Кредити

Кількість годин

Форма контролю

Лекції / семінари

Всього

Ауд.

СРС

ІІ

ІІІ-ІV

2

60

30

30

залік

10/20

І (заоч.)

ІІ

2

54

6

48

диф. залік

4/2

Робочу програму склали: викладач Лівенко А. І.

Програму обговорено на засіданні кафедри 31.08.2011 р. Протокол № 1

Завідувач кафедри, доцент

Затверджено на засіданні ЦМК ДДМА 20.09.2011 р., протокол № 1

I. Пояснювальна записка

З моменту набуття незалежності, Україна проголосила людину, її права та свободи основною соціальною цінністю, ставши таким чином на шлях формування соціальної, правової та демократичної держави. Звичайно, досягненння цієї мети неможливе без урахування досвіду національного та світового державотворення, без змін і постійного вдосконалення правової та політичної систем відповідно до правових стандартів та умов існування європейського та міжнародного співтовариства.

Саме тому цілком очевидною є потреба у знаннях конституційно-правового регулювання. Обізнаність з теорією і практикою конституціоналізму дозволяє точніше коригувати свої дії та наміри, дає змогу прогнозувати майбутні перспективи.

Навчальний курс "Основи конституційного права України" є одним з важливих елементів гуманітарної та правової підготовки фахівця-медика. Конституційне право, сформоване навколо Конституції, є системою правових норм, яка регулює, перш за все, основи устрою суспільства, держави та правове становище людини. Конституційне право, що закріплює основні принципи та форми організації й функціонування державної влади, є визначальним фактором формування політичного життя.

За результатами вивчення курсу „Основи Конституційного права України” студенти повинні:

знати:

-  предмет та основні поняття конституційного права України як галузі права, науки та навчальної дисципліни;

-  джерела конституційного права України;

-  основи правового становища особи, конституційні права і свободи громадян в Україні;

-  конституційні засади суспільного і державного ладу України;

-  принципи організації державної влади в Україні;

-  організацію і принципи діяльності органів судової влади;

-  конституційні та організаційно-правові засади ввиборчої системи в Україні;

-  конституційна модель місцевого державного управління та самоврядування в Україні.

вміти:

-  практично застосовувати знання, отримані в процесі вивчення курсу;

-  самостійно аналізувати основні закономірності і проблеми конституційного права, правової діяльності.

-  узагальнювати і самостійно оцінювати розвиток правових процесів, правових інститутів України;

-  прослідковувати ефективність діяльності правових інститутів та правової системи сучасної України;

-  провести порівняльний аналіз вітчизняних конституційно-правових інститутів та визначити на цій підставі найбільш оптимальний шлях розвитку законодавства і політичні пріоритети країни;

-  прочитати лекцію і провести бесіду з питань конституційного права України.

Вивчення курсу „Основи конституційного права України” допоможе студентам всебічно і глибоко зрозуміти сутність і природу конституційно-правових відносин, функціональне призначення вищих органів влади та способів їх формування, значення конституційного закріплення основних прав, свобод та обов’язків кожного громадянина, сформувати високу правову культуру і свідомість та, як наслідок, підготувати високоосвічених, відповідальних, національно свідомих громадян України.

Органiзація навчального процесу здiйснюється за кредитно-модульно-рейтинговою системою вiдповiдно до вимог Болонського процесу. Програма структурована на модулі, змістовні модулі, теми відповідно до вимог “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 № 000). Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам за умови успішного засвоєння ними відповідного модуля (залікового кредиту).

ІІ. Мета та завдання дисципліни

Студіювання основ конституційного права України має допомогти студентам опанувати сучасну конституційно-правову термінологію, вивчити і засвоїти основні положення Конституції України. Адже знання Конституції є одним з основних обов'язків кожного громадянина України, зумовлює активізацію його участі в політичному житті суспільства, сприяє засвоєнню його конституційних прав та обов'язків, ефективному захисту цих прав у повсякденному житті.

IІI. Структура і зміст дисципліни

Розділ І. Загальна теорія Конституційного права України.

Поняття і предмет галузі конституційного права. Структура предмета конституційного права. Місце та роль конституційного права в системі права України.

Конституційно-правові норми: поняття, види та особли­вості. Структура конституційно-правової норми. Підстави класифікації конституційно-правових норм.

Конституційно-правові відносини і їх особливості. Ви­ди конституційно-правових відносин. Суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни і припинення конституційно-правових відносин.

Джерела гадузі конституційного права України. Природне та позитивне право. Проблема визнання природного права як джерела конституційного права. Система нормативних дже­рел галузі конституційного права України. Місце Конститу­ції України та конституційних законів в системі джерел га­лузі конституційного права. Колізії в конституційному праві.

Система галузі конституційного права. Поняття та види конституційно-правових інститутів. Загальні, головні та по­чаткові конституційно-правові інститути. Специфіка окре­мих конституційно-правових інститутів.

Відповідальність в конституційному праві. Поняття та характер конституційно-правової відповідальності. Консти­туційно-правова відповідальність посадових осіб та органів публічної влади. Відповідальність держави перед своїми громадянами.

Поняття, предмет та система науки конституційного права. Становлення науки конституційного права в Україні та основні напрямки її розвитку.

Визначення конституції та її сутність. Формальна конс­титуція. Матеріальна конституція. Юридична конституція. Реальна конституція. Теоретичне обґрунтування необхід­ності, предмету та функції конституції. Види конституцій.

Прийняття конституції. Особливий суб'єкт прийняття конституції. Установчий характер конституційних поло­жень. Місце конституції в системі національного законо­давства.

Історія конституційного розвитку України. Перша кон­ституція Української незалежної держави - Конституція УНР від 29 квітня 1918 року. Конституції України радянсь­кого періоду. Основні етапи та напрямки новітньої консти­туційної реформи в Україні. Особливості розробки, обго­ворення та прийняття Конституції України 1996 року.

Розділ II. Основи конституційного ладу України.

Поняття конституційного ладу і його співвідношення з державним ладом. Конституційний лад - державний лад конституційної держави. Закріплення конституційного ла­ду в Конституції України. Риси України як конституційної держави. Засади конституційного ладу як загальний конс­титуційно-правовий інститут.

Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу в Україні. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека - найвища соціальна цінність в Україні. Утвердження і забезпечення прав і свобод люди­ни-головний обов'язок Української держави. Громадян­ство України, конституційний принцип єдиного громадянс­тва в Україні.

Народ - носій суверенітету і єдине джерело влади в Ук­раїні. Конституційне закріплення принципу народного су­веренітету. Співвідношення народного, національного І державного суверенітету. Форми здійснення влади народу. Пряма демократія. Здійснення народовладдя через органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

Конституційне закріплення форми Української держа­ви. Україна - унітарна держава. Поняття та риси унітарної держави. Україна - республіка. Основні риси республікан­ської форми правління. Види республік. Особливості рес­публіканської форми правління в Україні. Характеристика політичного режиму в Україні.

Конституційна характеристика якісних рис України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, право­вої держави. Демократична держава та її ознаки. Визнання та гарантування місцевого самоврядування в Україні. Суча­сна концепція соціальної держави. Мета соціальної держа­ви. Основні напрямки соціальної політики України. Право­ва держава. Сутність правової державності. Конституційне закріплення ознак України як правової держави. Здійснен­ня державної влади в Україні на засадах її поділу на зако­нодавчу, виконавчу та судову. Принцип верховенства пра­ва - найважливіша ознака правової держави. Верховенст­во Конституції України по відношенню до всіх інших нормативно-правових актів. Національне право України і норми міжнародного права. Конституційні засади правово­го порядку в Україні.

Конституція України про основні функції і обов'язки держави. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання на­слідків Чорнобильської катастрофи, збереження генофонду Українського народу - конституційний обов'язок держави. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки - найважливіші функції держави, справа всього Українсько­го народу. Основні напрямки зовнішньополітичної діяль­ності України.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.